Lahat ng mga Anunsyo

1,975 na taga-California – kabilang ang mga dating kinakapatid na kabataan at mga buntis na kababaihan – ay makakatanggap ng kahit saan mula $600-$1,200 bawat buwan.

Ang Department of Early Childhood (DEC) ay produkto ng isang pagsasanib sa pagitan ng Office of Early Care and Education (OECE) at First 5 San Francisco.

Ang pagpopondo ay nagbibigay ng 290 na abot-kayang pabahay para sa mga residente kabilang ang mga pamilya, dating walang tirahan na mga indibidwal, matatandang tao, at mga nasa hustong gulang na may mga kapansanan. 

"Kailangang malaman ng mga miyembro ng komunidad na ang mga programang pangkalusugan, pagkain, at pabahay ay ligtas na gamitin at hindi maaaring isaalang-alang sa pagsusulit sa pampublikong bayad."

Pinapalawak ng programa ang pagiging karapat-dapat sa programa ng Diaper Bank ng Lungsod mula sa mga sambahayan ng CalWORK at CalFresh sa mga tumatanggap ng Medi-Cal. 

Ang $ 60 milyon sa isang taon na pagtaas ay mag-advance ng mga pagtaas ng sahod, magtataas ng mga benepisyo, at mapabuti ang mga kondisyon sa pagtatrabaho para sa mahigit 2,000 maagang tagapagturo.

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?