Lahat ng mga Anunsyo

Kasama sa Job Fair ang mga panayam na on-the-spot, na ginagawa itong una sa uri nito para sa mga nakatatandang matatanda at mga taong may kapansanan sa San Francisco.

Ang tulong sa cash ay tumutulong sa mga 4,700 na may sapat na gulang na mababa ang kita na walang umaasa na mga bata, may sapat na gulang na may kapansanan, at sa mga nangangailangan ng tulong sa paghahanap ng trabaho.

Magbibigay ang bigyan ng pabahay at serbisyo para sa kabataan ng San Francisco na mga nakaligtas o nasa peligro ng human trafficking.

Sa kauna-unahang pagkakataon, 41,000 mas matanda at mga taong may kapansanan na tumatanggap ng mga benepisyo ng SSI / SSP ay karapat-dapat para sa CalFresh.

Nag-aalok ang programa ng libreng pag-amin ng tag-init sa mga lokal na museyo at institusyong pangkultura para sa mga residente ng San Francisco na tumatanggap ng mga benepisyo sa publiko.

Tumutulong ang mga subsidyo na matugunan ang backlog ng mga matatandang may sapat na gulang at mga taong nabubuhay na may mga kapansanan na naghihintay para sa tulong na sinusuportahan ng tulong dahil sa mataas na halaga ng pangangalaga.

Ang San Francisco ang kauna-unahan sa bansa na umangat ng libu-libong mga hawak ng lisensya sa pagmamaneho para sa mga taong hindi nakuha ang mga pagpapakita sa korte ng trapiko.

Pangangasiwaan ni Ingrid Mezquita ang mga programa ng San Francisco upang mapagbuti ang pag-access sa mataas na kalidad na pangangalaga at edukasyon para sa mga batang 0-5 taong gulang.

Ang mga programa at patakaran ng Task Force ng LGBT Aging ay tumutugon sa maraming mga hamon na kinakaharap ng mga matatandang LGBTQ matatanda at payagan silang mag-edad sa loob ng komunidad. 

Ang San Francisco ay kapansin-pansing mapalakas ang bilang ng mga resto sa parke na may mga kawani na sinubaybayan.

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?