Tahanan > Tungkol sa > Mga Komisyon + Mga Komite > Advisory Council sa Disability and Aging Services Commission

Kagawaran ng Disability at Aging Services Advisory Council sa Disability and Aging Services Commission

Ang Advisory Council ay nagpapayo sa Disability at Aging Services Commission sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa pag-unlad, pangangasiwa, at pagpapatakbo ng plano sa lugar nito, kabilang ang mga pangangailangan ng mga pagtatasa, prayoridad, programa, badyet, at iba pang mga bagay na may kaugnayan sa kagalingan ng populasyon na nagsilbi sa loob ng saklaw at diwa ng pederal, estado, at mga lokal na regulasyon, batas, at mga ordenansa.

Ang mga pagpupulong ng Advisory Council ay gaganapin sa ikatlong Miyerkules ng bawat buwan ng 10 am at bukas sa publiko.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa Kalihim ng Advisory Council, Ravi Durbeej, sa pamamagitan ng telepono sa (415) 355-3509 o email ravi.durbeej@sfgov.org.

Mga miyembro

Ang Advisory Council ay binubuo ng 22 miyembro, 11 na hinirang ng Disability and Aging Services Commission, at ang natitirang kalahati na hinirang ng bawat isa sa 11 Mga Superbisor. Tulad ng ipinag-utos ng mga probisyon ng Batas ng Mas Matandang Amerikano noong 1965, na binago, at Ordinansa ng Lungsod 500-80, ang Advisory Council ay nakabalangkas upang ito ay kumakatawan sa populasyon na nagsilbi sa pinakamalaking lawak na magagawa.

Application ng Membership Council Council

Mangyaring ipadala ang mga nakumpletong aplikasyon sa Ravi Durbeej, Disability and Aging Services, 1650 Mission Street, 5th floor, San Francisco, CA 94103.

Subkomite sa Advisory Council

Disable at Aging Services Pinagsamang Komite ng Batasan

Sinusubaybayan ang lahat ng may-katuturang batas ng Pederal, Estado, at lokal at gumagawa ng mga rekomendasyon sa mga posisyon sa panukalang batas sa Komisyon at Advisory Council.

Matuto Nang Higit pa

Makipag-ugnayan

Para sa anumang mga katanungan, mga kahilingan para sa accessibility accommodation o upang siyasatin ang mga dokumentong tinutukoy sa mga agenda, mangyaring makipag-ugnayan kay Ravi Durbeej sa pamamagitan ng telepono sa (415) 355-3509 o mag-email sa ravi.durbeej@sfgov.org.

Mangyaring gumawa ng mga kahilingan para sa mga accommodation na ma-access ng hindi bababa sa 48 oras bago ang pulong.