Tahanan > Tungkol sa > Departamento > Maagang Pangangalaga at Edukasyon (OECE)

Mga Kagawaran ng SFHSA Opisina ng Maagang Pag-aalaga at Edukasyon (OECE)

Tumutulong ang OECE na matiyak ang pagkakaroon ng mataas na kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon para sa lahat ng bata. 

Ang OECE ay ang departamento ng SFHSA na tumutulong sa mga pamilya ng San Francisco na ma-access at magbayad para sa mataas na kalidad na maagang pangangalaga at edukasyon para sa mga batang edad 0-5.  

Bisitahin ang Website ng OECE para sa mga detalye kung paano sinusuportahan ng OECE ang maagang pag-aaral, mga kasosyo sa mga organisasyon ng komunidad, at isinusulong ang patakaran sa edukasyon, 

Kailangang maghanap ng tagapagbigay ng pangangalaga at edukasyon ng maagang bata?  Matutulungan ka ng OECE na makapagsimula

Makipag-ugnayan

Website: www.sfoece.org

Mailing Address: Opisina ng Maagang Pangangalaga at Edukasyon, PO BOX 7988, San Francisco, CA 94120

rental: Office of Early Care & Education, 1650 Mission Street, Suite 312, San Francisco, CA 94103

telepono: (415) 355-3670

fax: (415) 557.5615