Tahanan > tungkol sa > Mga Ulat + Publikasyon > Impormasyon sa Mga Pakinabang ng Publiko

Mga Pakinabang ng Publiko

Mga Madalas na Itanong at Fact Sheet

CalFresh

Ingles
Espanyol (Espanyol)
Tsino (中文)
Ruso (Ingles)
Pilipino
Vietnamese (Vietnamese)

Mangyaring tawagan ang CalFresh Service Center sa (415) 558-4700 or (855) 355-5757 para sa impormasyon sa anumang ibang wika.

 

Medi-Cal

Ingles
Espanyol (Espanyol)
Tsino (中文)

Mangyaring tawagan ang Medi-Cal Service Center sa (415) 558-4700 or (855) 355-5757 para sa impormasyon sa anumang ibang wika.

Ang Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP)

Ingles
Espanyol (Espanyol)
Tsino (中文)

Mangyaring tawagan ang CAAP Service Center sa (415) 558-2227 para sa impormasyon sa anumang ibang wika.

CalWORKs

Ingles
Espanyol (Espanyol)
Tsino (中文)

Mangyaring tawagan ang CalWORKs Service Center sa (415) 557-5100 para sa impormasyon sa anumang ibang wika.