Tahanan > Tungkol sa > Mga Ulat + Publikasyon > Impormasyon sa Mga Pakinabang ng Publiko

Mga Pakinabang ng Publiko

Mga Madalas na Itanong at Fact Sheet

CalFresh

Kailangan mo ng impormasyon sa ibang wika? Tumawag sa CalFresh Service Center sa (415) 558-4700 or (855) 355-5757.

 

Medi-Cal

FAQ ng Medi-Cal - Ingles

Ang Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP)

Kailangan mo ng impormasyon sa ibang wika? Tumawag sa CAAP Service Center sa (415) 558-2227.

CalWORKs

Kailangan mo ng impormasyon sa ibang wika? Tumawag sa CalWORKs Service Center sa (415) 557-5100