Tahanan > Makipag-ugnayan sa > Mga Lokasyon > DAS Benefits and Resources Hub

2 Gough DAS Benefits and Resources Hub

Ang SFHSA Disability and Aging Services Hub ay nagbibigay ng malawak na saklaw ng mga sumusuportang serbisyo sa mga matatanda, mga taong may kapansanan, at mga beterano. 

Tungkol sa Lokasyong Ito

Ang SFHSA Disability and Aging Services Hub ay ang aming Service Center para sa mga matatanda, mga taong may kapansanan, at mga beterano. Handa kaming tulungan kayong ma-access ang mga serbisyo para sa tulong sa pagkain, kaligtasan at proteksyon, mga benepisyo ng mga beterano, mga programang pangkalusugan, pamamahala ng kaso, at pag-aaral ng nasa hustong gulang. Ang aming mga serbisyo ay ibinibigay sa pakikipagtulungan sa mga organisasyong nakabase sa komunidad. 

Oras

  • Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm

Mga serbisyo at contact

Karagdagang Impormasyon

  • Magagamit ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.
  • Ang Independent Provider Assistance Center (IPAC) ay matatagpuan na ngayon sa  77 Otis Street. Ang mga pagbisita ay sa pamamagitan ng appointment lamang (415) 557-6200.