Tungkol sa Lokasyong Ito

Ang Hub ay ang aming Service Center para sa mga matatanda at mga taong may kapansanan. Tutulungan ka naming ma-access ang tulong sa pagkain, kaligtasan at proteksyon, mga benepisyo ng mga beterano, mga programang pangkalusugan, pamamahala ng kaso, at pag-aaral ng nasa hustong gulang. Ang aming mga serbisyo ay ibinibigay sa pakikipagtulungan sa mga organisasyong nakabatay sa komunidad. 

Tirahan

  • 2 Gough Street, San Francisco, 94103

Oras

  • Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm

Mga serbisyo at contact

Karagdagang Impormasyon

  • Magagamit ang mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.
  • Ang Independent Provider Assistance Center (IPAC) ay matatagpuan na ngayon sa  77 Otis Street. Ang mga pagbisita ay sa pamamagitan ng appointment lamang (415) 557-6200.

 

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?