Tahanan > Makipag-ugnayan sa > Mga Lokasyon > IHSS Independent Provider Center Center (IPAC)

77 Otis IHSS Independent Provider Center Center (IPAC)

Ang center na ito ay nagbibigay ng tulong sa mga bago at kasalukuyang tagapag-alaga at resipyente ng In-Home Supportive Services (IHSS).

Tungkol sa Lokasyong Ito

Ang Independent Provider Assistance Center (IPAC) ay nag-aalok ng tulong para sa In-Home Supportive Services (IHSS) Mga Provider at Recipient na may: 

  • Pagpapatala ng provider 
  • Pagkumpleto ng oryentasyon
  • Impormasyon sa Pagbabayad
  • Mga dokumento sa pagpapatunay ng trabaho  

Oras

Lunes - Biyernes: 8:00 am - 5:00 pm

Makipag-ugnayan  

Ang Help desk ng Tagapag-alaga ng IHSS (415) 557-6200

Mga Detalye ng appointment

Ang mga appointment ay kinakailangan para sa personal na tulong. Tumawag (415) 557-6200 upang mag-iskedyul ng isang appointment. 

Karagdagang Impormasyon

Makakakuha ng mga serbisyo sa pagsasalin kapag hiniling.