Tahanan > Mga Libreng Diaper para sa Medi-Cal, CalFresh, at CalWORKs Households

Mga Libreng Diaper para sa Medi-Cal, CalFresh, at CalWORKs Households

Ang San Francisco Diaper Bank ay nagbibigay ng libreng buwanang supply ng mga diaper sa mga sambahayan ng Medi-Cal, CalWORKs, o CalFresh na may mga batang wala pang tatlong taong gulang. 

Ang bawat karapat-dapat na bata ay maaaring makatanggap ng hanggang dalawang kaso ng diaper bawat buwan. Pakitandaan: Ang paglahok sa Diaper Bank ay hindi bawasan ang buwanang halaga ng benepisyo para sa tulong sa pagkain o cash.

Ginagawa naming madali upang lumahok sa Diaper Bank: 

  • Mga lokasyon ng pagkuha ng SFHSA: Mga Sentro ng Serbisyo ng SFHSA sa 170 Otis Street, 3120 Mission Street, at 1235 Mission Street
  • Mga detalye ng programa at ibang mga lokasyon sa buong Lungsod.
  • Dalhin ang sumusunod para sa diaper pickup: Ang iyong CalFresh EBT card o Medi-Cal Benefits Identification Card (BIC card). Kailangan mo ring magpakita ng wastong ID card na ibinigay ng gobyerno, gaya ng lisensya sa pagmamaneho, Consular ID card, o SF City ID Card. Kung walang valid government ID, nawala ang iyong EBT card, o BIC card, o may mga tanong, tawagan kami sa (415) 558-4700.

Hindi pagtanggap Medi-Cal,  CalWORKs or CalFresh? Matuto pa at mag-apply ngayon.

Ang San Francisco Diaper Bank ay isang partnership sa pagitan ng HSA at Tulungan ang isang Ina Out, isang hindi pangkalakal na nakatuon sa pagtaas ng pag-access sa mga lampin para sa mga pamilya na nangangailangan.