Tahanan > Mga Serbisyo > Pangangalaga at Suporta

Pangangalaga at Suporta

Sinusuportahan namin ang mga taong nangangailangan ng personal o pampinansyal na tulong, impormasyon tungkol sa pangmatagalang pagpaplano ng pangangalaga, o tulong sa pagtanggap o pagbibigay ng mga sumusuportang serbisyo sa isang taong nangangailangan ng tulong sa bahay.

Mga Benepisyo at Mga Mapagkukunan ng DAS

Sa isang solong tawag, ang mga matatandang matatanda at mga taong may kapansanan ay maaaring malaman ang tungkol sa mga magagamit na serbisyo sa buong lungsod at mag-aplay din para sa marami sa aming mga serbisyo. Ang aming Integrated Intake at Referral Unit ay ang "gitnang pintuan" para sa aming mga serbisyong naglilingkod sa mga populasyon na ito. Matuto nang higit pa at magsimula ngayon.

Mga Serbisyo para sa Kalayaan sa Bahay

Ang nagbibigay ng IHSS Care ay nagtutulak sa tatanggap sa wheelchair

Mga Serbisyo na Sumusuporta sa Loob ng Bahay (IHSS)

Ang IHSS ay nagbibigay ng tulong sa pang-araw-araw na gawain, tulad ng pagligo, pananamit, paglalaba, pamimili, at pagluluto sa mga matatanda at mga taong may kapansanan.

Matuto Nang Higit pa
Nakangiting Mas Matandang Matanda

Suporta sa Bahay

Nag-aalok ng tulong pinansiyal sa mga matatanda na hindi matugunan ang pangangailangan sa pangangalaga sa bahay. Ang program na ito ay nagsisilbi sa mga indibidwal na hindi karapat-dapat para sa iba pang mga programa, tulad ng In-Home Supportive Services (IHSS).

Matuto Nang Higit pa
Nagbibigay ng pangangalaga sa klase

Programa ng Suporta para sa Tagapag-alaga ng Pamilya

Ang Family Caregiver Support Program ay nagbibigay ng pagpapayo, mga klase, pansamantalang kaginhawahan pangangalaga , at mga sanggunian sa mga taong tagapag-alaga ng isang nakatatanda o isang may sapat na gulang na may kapansanan na hindi nabayaran.

Matuto Nang Higit pa
Senior Man sa Wheelchair

Pang-emergency na Maikling Panahong Pangangalaga sa Bahay para sa Mga Matatanda

Ang Emergency Short-Term Home Care ay nagbibigay ng suporta para sa mga kamakailan na pinalabas mula sa ospital at sa mga naghihintay ng mga serbisyo ng IHSS.

Matuto Nang Higit pa

Pangangasiwa ng Pangangalaga

nakangiting lalaki sa sentro ng komunidad

Pamamahala ng Kaso sa Komunidad

Nag-aalok ng tulong ang mga tagapamahala ng kaso ng mga matatanda o may sapat na gulang na may kapansanan para sa pagpahintulot, pag-aayos, at magugma ng mga serbisyo sa mga tagapagbigay at tagapag-alaga.

Matuto Nang Higit pa
Larawan ng Mas Matandang Pang-adulto sa sentro ng komunidad

Pondo ng Pamumuhay ng Komunidad

Tinutulungan ng Community Living Fund ang mga matatanda at may sapat na gulang na may kapansanan na suriin ang lahat ng mga mapagkukunan ng pondo at mga pagpipilian sa serbisyo na magagamit sa kanila upang mabuhay silang matiwasay sa bahay.

Matuto Nang Higit pa
Mga Matandang Matanda sa Community Center

LGBTQ + Aging & Network ng Pagsuporta sa Mga Kakayahang

Ang program na ito ay nagsisilbi sa mga matatandang LGBTQ na nakahiwalay at maaaring mag-atubiling maghanap ng tradisyonal na serbisyo sa kalusugan at serbisyong panlipunan dahil sa isang kasaysayan ng diskriminasyon at pagtangi.

Matuto Nang Higit pa