Tahanan > Mga Serbisyo > Pangangalaga at Suporta

Pangangalaga at Suporta

Sinusuportahan namin ang mga taong nangangailangan ng personal o pampinansyal na tulong, impormasyon tungkol sa pagpaplano sa pangmatagalang pangangalaga, o tulong sa pagtanggap o pagbibigay ng mga serbisyong pangsuporta sa taong nangangailangan ng tulong sa bahay.

Kalayaan sa Tahanan

Ang nagbibigay ng IHSS Care ay nagtutulak sa tatanggap sa wheelchair

In-Home Supportive Services (IHSS)

Ang IHSS ay tumutulong sa mga matatanda at taong may kapansanan sa pang-araw-araw na gawain, tulad ng pagligo, pagbibihis, paglalaba, pamimili, at pagluluto.

Matuto Nang Higit pa
Nakangiting Mas Matandang Matanda

Suporta sa Bahay

Ang programang ito ay naglilingkod sa mga hindi kwalipikado para sa In-Home Supportive Services (IHSS) at iba pang mga programa.

Matuto Nang Higit pa
Nagbibigay ng pangangalaga sa klase

Programang Pantulong para sa mga Tagapangalaga sa Pamilya

Ang programang ito ay nagbibigay ng pagpapayo, mga klase, pahinga para sa pangangalaga , at mga referral sa mga hindi binabayarang tagapag-alaga ng mga matatanda o mga taong may kapansanan.

Matuto Nang Higit pa
Senior Man sa Wheelchair

Pang-emergency na Pansamantalang Pangangalaga sa Bahay para sa Mga Matatanda

Ang programang ito ay sumusuporta sa mga naghihintay ng mga serbisyo ng IHSS o sa mga kalalabas lamang mula sa ospital.

Matuto Nang Higit pa

Pangangasiwa ng Pangangalaga

nakangiting lalaki sa sentro ng komunidad

Mga serbisyong tagapamahala ng kaso

Ang mga case manager ay tumutulong sa pagpapahintulot, pagsasaayos, at koordinasyon ng mga serbisyo ng mga provider at tagapag-alaga.

Matuto Nang Higit pa
Larawan ng Mas Matandang Pang-adulto sa sentro ng komunidad

Community Living Fund

Ang Pondo ay tumutulong sa mga matatanda at mga taong may kapansanan na suriin ang lahat ng mga mapagkukunan ng pondo at mga pagpipiliang serbisyo na magagamit para sa ligtas na pamumuhay sa tahanan.

Matuto Nang Higit pa
Mga Matandang Matanda sa Community Center

LGBTQ + Aging & Abilities Support Network (LAASN)

Ang LAASN ay naglilingkod sa mga na matatandang LGBTQ na nagiisa at maaaring nag dududang humingi ng tradisyunal na serbisyong pangkalusugan at panlipunan dahil sa kasaysayan ng diskriminasyon at pagiisip ng walang halaga

Matuto Nang Higit pa