Tahanan > Mga Serbisyo > Pangangalaga at Suporta > Pang-emergency na Maikling Panahong Pangangalaga sa Bahay para sa Mga Matatanda

Pang-emergency na Maikling Panahong Pangangalaga sa Bahay para sa Mga Matatanda

Ang program na ito ay nagbibigay ng pansamantalang tulong sa loob ng bahay sa mga matatandang may edad na 60 at mas matanda na nahihirapan sa mga hindi pang-medikal, pang-araw-araw na gawain. Ang programa ay inilaan para sa mga kamakailan na nakalabas mula sa isang ospital o setting ng pangangalaga sa institusyon o nasa proseso ng pag-apply para sa benepisyo ng Medi-Cal, In-Home Supportive Services (IHSS).

Mga serbisyong ipinagkakaloob:

  • Panaka-nakang pagpapanatili para sa isang sambahayan, tulad ng mabibigat na paglilinis, paghuhugas ng mga bintana, pagpapanatili ng bangketa, at gawain sa bakuran
  • Magaan na regular na pagpapanatili ng isang sambahayan, kabilang ang serbisyo tulad ng suporta tulad ng pag-aalis ng alikabok, pag-vacuum, paglalaba, o paghahanda ng pagkain
  • Ang tulong sa pangkaraniwang pangangalaga ng isang personal na kalikasan, tulad ng pagligo, pagbibihis, personal na pangangalaga, pagpapakain, at pangkalahatang kalinisan

Karagdagang impormasyon

Tumawag Tulong sa Sarili para sa Matatanda at (415) 677-7585 o email info@selfhelpelderly.org