Tahanan > Mga Serbisyo > Pangangalaga at Suporta > Programang Pantulong para sa mga Tagapangalaga sa Pamilya

Programang Pantulong para sa mga Tagapangalaga sa Pamilya

Kailangan mo ba ng mga mapagkukunan at suporta upang makatulong sa pangangalaga ng isang miyembro ng pamilya o kaibigan? Ang Palatuntunan ng Pag-tulong sa mga Tagapag-alaga sa Pamilya ay tumutulong sa mga walang bayad na tagapag-alaga ng mga nakatatanda o sa mga may kapansanan sa pag-iisip. Matutulungan namin kayong malaman kung paano maalagan and inyong sarili pati na din ang inyong mga mahal sa buhay.

Sino ang karapat-dapat?

  • Mga walang bayad na tagapag-alaga na nakatira sa San Francisco,
  • 18 taong gulang o mas matanda  
  • Miyembro ng pamilya o kaibigan ng tatanggap ng pangangalaga na 60+ taong gulang o wala pang 60 taong may kapansanan sa pag-iisip

Mga serbisyong inaalok

  • Pagsangguni sa mga serbisyong maaring gamitin at pag-gabay upang makamit ang mga ito, kabilang na ang pagtatasa, pamamahala ng kaso, at transportasyon
  • Isahang pagpapayo, ligal na serbisyo at pagsasanay para sa mga tagapag-alaga upang matulungan sila sa mga pagpapasya at paglutas ng mga suliranin kaugnay ng kanilang tungkulin bilang tagapangalaga.
  • Pansamantalang pangangalaga para mabigyan ng pahinga sa pag-aalaga ang mga tagapag-alaga
  • Ang mga limitadong serbisyong pandagdag, upang mapunan ang pangangalaga na ibinigay ng mga tagapag-alaga
  • May mga klase at workshop na inaalok sa buong taon sa wikang Ingles at Kastila, kabilang ang ligal na konsultasyon.

Karagdagang Impormasyon

Makipag-ugnayan  Family Caregiver Alliance at (415) 434-3388