Ang IHSS System

Kasama sa sistemang IHSS ang aming mga kasosyo sa komunidad at mga kaugnay na serbisyo.

Kagawaran ng mga Serbisyo para sa may Kapansanan at Pagtanda (DAS) 

Ang DAS ay nangangasiwa sa buong sistema ng IHSS upang ang Cityay makatiyak na ang mga IHSS Provider at IHSS Recipient ay matatanggap ang kanilang mga serbisyo at benepisyo, kabilang ang: 

 • Pagtanggap ng mga aplikasyon para sa IHSS
 • Pagtukoy sa pagiging karapat-dapat sa pananalapi para sa IHSS at Medi-Cal
 • Pagbisita sa mga tahanan ng IHSS recipients upang magkapagbigay ng mga serbisyo ng IHSS ayon sa pangangailangan at mga regulasyon ng estado;
 • Pagsasaayos ng mga serbisyo ng IHSS habang ang pangangailangan IHSS Recipient ay ng nagbabago
 • Pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa long-term continuum upang matiyak na ang mga IHSS Recipient ay napapanatili ang kalayaan sa komunidad
 • Pag-access sa Independent Provider Assistance Center (IPAC) para sa tulong upang
  • Maging IHSS Provider
  • Iproseso ang mga timeheet at matulungan sa mga isyu sa bayad

Ang IHSS Public Authority 

Ang IHSS Public Authority ay nakipagkontrata sa DAS upang makapagbigay ng mga serbisyong may mataas na kalidad para sa IHSS recipients, kabilang ang:

 • Isang registry mga na-screen na IHSS Provider para sa mga IHSS recipients na nangangailangan ng tulong sa paghahanap at pagkuha ng tagapag-alaga
 • Mga serbisyong On-Call na Emergency kapag ang regular na IHSS Provider ng isang IHSS recipient ay hindi makararating
 • Mentorship na naglilingkod sa mga IHSS Recipient na lumilipat mula sa ospital patungo sa komunidad at upang mag-hire at mamahala ng mga IHSS Provider.
 • Nagsisilbi bilang "employer of record" para sa mga IHSS Provider na nakikibahagi sa sama-samang pakikipagkasundo sa kanilang unyon
 • Pangangasiwa ng mga benepisyong pangkalusugan at dental para sa mga IHSS Provider
 • Tinatanggap at sinusuri ang mga background check bilang bahagi ng proseso ng enrollment ng IHSS Provider, sa pakikipag-ugnayan sa DAS

Homebridge 

Homebridge tinutulungan ang IHSS Recipients sa pamamahala sa kanilang tungkulin bilang tagapag-empleyo para sa kanilang mga IHSS Provider* sa pamamagitan ng

 • Gumaganap bilang tagapag-empleyo ng IHSS Provider 
 • Pagtulong sa pag-hire, pag-iskedyul, payroll, training, at pangangasiwa ng mga IHSS providers sa bahay
 • Pagtiyak na ang bawat isa sa mga IHSS Provider nito ay may pinakamababang 75 oras ng espesyal na pagsasanay sa mga paramedic at pag-uugali o mga isyu sa kalusugan
 • Pagtulong sa mga IHSS Recipients at mga IHSS providers na malampasan ang mga hadlang sa paghahatid ng serbisyo