Tahanan > Mga Serbisyo > Pangangalaga at Suporta > In-Home Supportive Services (IHSS) > Magbigay ng Mga Serbisyo sa Loob ng Bahay

In-Home Supportive Services (IHSS) Magbigay ng Mga Serbisyo sa Loob ng Bahay

Kapag naging IHSS Provider ka, makakakuha ka ng suweldo at mga benepisyo sa trabaho para magtrabaho para sa isang IHSS Recipient na maaaring miyembro ng pamilya, kaibigan, o referral. Maaaring kabilang sa mga uri ng pangangalaga ang paliligo, pagbibihis, paghahanda at pagligpit ng pagkain, light housekeeping, paglalaba, at pamimili. Pamamahalaan ng IHSS Recipient ang iyong iskedyul ng trabaho at pipirmahan ang iyong timesheets.

Maging isang IHSS Provider

Kasama ang mga steps at materyales upang makumpleto ang iyong proseso ng aplikasyon.

Matuto Nang Higit pa

Mga Timesheet, Overtime, at Sick Pay

Kasama kung paano at kailan mababayaran para sa mga regular na oras, obertaym, oras ng paglalakbay, at hindi pumasok dahil ikaw ay nagkasakit.

Matuto Nang Higit pa

Mag-respond sa Mga Timesheet Violations

Kasama kapag nabigyan violations at kung paano iapela ang mga ito.

Matuto Nang Higit pa

Kumuha ng Mga Benefits at Coverage

Kasama ang health insurance, Workers' Compensation, at union membership.

Matuto Nang Higit pa

Pamahalaan ang Iyong IHSS Provider Status

Kasama ang paghahanap ng isang Care Recipient, training, pagbabago ng address, at mga form sa buwis.

Matuto Nang Higit pa