In-Home Supportive Services (IHSS) Tumanggap ng Mga Serbisyo sa Tahanan

Kapag naging kwalipikado ka para sa IHSS, maaari kang makatanggap ng tulong nang wala o maliit na halaga sa pagpapaligo, pagbibihis, paghahanda at pagligpit ng pagkain, tulong sa paggamit ng banyo, light housekeeping, paglalaba, at pamimili. Bilang karagdagan, magiging responsable ka sa pagkuha, pangangasiwa, at pag-iskedyul ng iyong mga IHSS Provider, at para sa pagpirma sa kanilang mga timesheet.

Maging isang Resipyente ng IHSS

May kasamang mga hakbang at resources upang mag-aplay para sa mga serbisyo sa bahay

Matuto Nang Higit pa

Mag-hire ng IHSS Provider

Kasama ang paghahanap, pagkuha, at pamamahala sa iyong IHSS Provider

Matuto Nang Higit pa

Aprubahan ang Mga Timesheet, Overtime, at Iskedyul

Kunin ang impormasyong kailangan mo.

Matuto Nang Higit pa

Pamahalaan ang Iyong IHSS Akount

Kasama ang pagbago ng iyong address at pagsubaybay sa iyong kaso, susunod na pagtatasa, at mga awtorisadong oras

Matuto Nang Higit pa

Kumuha ng Kagyat na Pangangalaga at Iba Pang Impormasyon

Kasama ang pagtawag sa kailangang-kailangan na pangangalaga (urgent care), mga state hearing requests, at pag-uulat ng pang-aabuso at pandaraya

Matuto Nang Higit pa