Mga Serbisyo na Sumusuporta sa Loob ng Bahay (IHSS) Tumanggap ng Mga Serbisyo sa Tahanan

Kapag kwalipikado ka para sa IHSS, maaari kang makatanggap ng libreng tulong sa pagligo, pagbibihis, paghahanda ng pagkain at paglilinis, pag-aalaga ng bituka at pantog, magaan na pag-aalaga ng bahay, paglalaba, at pamimili. Bilang isang Tatanggap ng Pangangalaga, mananagot ka para sa pagkuha, pangangasiwa, at pag-iskedyul ng iyong Mga Tagabigay ng Pangangalaga, at para sa pag-sign sa kanilang mga timeheet.

Maging isang Tagatanggap ng Pangangalaga sa IHSS

May kasamang mga hakbang at mapagkukunan upang mag-aplay para sa mga serbisyo sa bahay

Matuto Nang Higit pa

Umupa ng Tagapag-alaga sa IHSS

Kasama ang paghahanap, pag-upa, at pamamahala ng iyong Tagapag-alaga sa IHSS

Matuto Nang Higit pa

Aprubahan ang Mga Timesheet, Overtime, at Scheudules

Kasama ang pag-apruba ng oras, overtime, at mga pagbabago sa iskedyul

Matuto Nang Higit pa

Pamahalaan ang Iyong IHSS Akount

Kasama ang pagbago ng iyong address at pagsubaybay sa iyong kaso, susunod na pagtatasa, at magpahintulot ng oras

Matuto Nang Higit pa

Kumuha ng Kagyat na Pangangalaga at Iba Pang Impormasyon

Kasama ang pagtawag sa kailangang-kailangan na pangangalaga (urgent care), mga kahilingan sa pagdinig ng estado, at pag-uulat ng pang-aabuso at pandaraya

Matuto Nang Higit pa

Ang papel na orasan (paper timesheets) ay papalitan ng Electronik timesheets sa 2020

Gumagamit pa rin ng mga timesheet ng papel? Huwag maghintay! Lumipat ngayon upang pabilisin ang mga pagbabayad at maiwasan ang mga gastos sa pag-post at mga error sa timesheet.  
Oo! Gusto kong matuto nang higit pa at magpalista.