Tahanan > Mga Serbisyo > Pangangalaga at Suporta > LGBTQ + Aging & Network ng Pagsuporta sa Mga Kakayahang

LGBTQ + Aging & Abilities Support Network (LAASN)

Nagbibigay ang LAASN ng mga mahabaging sumusuporta na serbisyo na tumutugon sa paghihiwalay sa lipunan pati na rin ang mga hamon sa pang-emosyonal, pag-uugali, at pangkalusugan na kinakaharap ng mga tomboy, bakla, bisexual, transgender, at mga nakatatandang nakatatanda at matatanda na may mga kapansanan.

Mga serbisyong ipinagkakaloob

  • Emosyonal at praktikal na suporta sa pamamagitan ng pag-navigate sa pag-aalaga, mga pangkat ng suporta ng kapwa, at Mga Boluntaryong Suporta ng Shanti Peer.
  • Ang adbokasiya ng kliyente upang tulungan ang pag-navigate sa pamamagitan ng sistema ng serbisyong panlipunan.
  • Ang mga panlipunan na programa na nag-aalok ng mga nag-uugnay na programa na sumusuporta at nagpapahusay sa emosyonal at pag-uugaling kagalingan ng mga kliyente.

Karagdagang impormasyon

Bisitahin ang SHANTI Project's TATAWA webpage o tumawag sa email Joanne B. Kipnis.