Suporta sa Bahay

Ang suporta sa Home (S @ H) ay nagbibigay ng mga voucher ng pangangalaga sa bahay upang mapanatili ang mga may sapat na gulang sa San Francisco na may mga kapansanan at mga matatandang matatanda na ligtas na nakatira sa pamayanan. Ang layunin ng S @ H ay upang magbigay ng mga mapagkukunan para sa kinakailangang pangangalaga sa bahay na hindi mapupuntahan sa anumang iba pang mga paraan dahil sa mga hamon sa kakayahang bayaran.

Pagiging Karapat-dapat

  • Residente ng San Francisco
  • 18 taong gulang o mas matanda
  • Nangangailangan ng tulong sa isang minimum na dalawang (2) Mga Aktibidad ng Pang-araw-araw na Pamumuhay at / o Mga Instrumental na Gawain ng Pang-araw-araw na Pamumuhay
  • Ang buwanang kita ay hindi lalampas sa 100% ng Area Median Income 
  • Ang mga assets ay hindi lalampas sa $ 40,000 (hindi kasama ang isang bahay at isang kotse)
  • Ipakita ang isang pangangailangang pinansyal at nagagamit para sa bahagyang subsidized na pangangalaga sa bahay
  • Handang magbayad ng isang bahagi ng gastos sa pangangalaga sa bahay (tinatawag na Copay)
  • Handang lumahok sa mga kinakailangan sa programa
  • Hindi karapat-dapat para sa iba pang mga subsidised na pangangalaga sa bahay sa pamamagitan ng mga programa tulad ng IHSS, Community Living Fund, In-Home Operations, o iba pang mga programa ng waiver sa estado.

Matuto nang higit pa at mag-aplay