Senior Program ng Kasamang

Ikaw ba ay isang mas matanda na nais na tulungan ang iba sa pang-araw-araw na mga aktibidad at pakikipag-ugnay sa lipunan? Nag-aalok ang programa ng Senior Companion ng mga boluntaryo ng isang maliit na bayarin upang bisitahin at tulungan ang mga nasa hustong gulang na may sapat na gulang na may mga gawain at pamimili, magbigay ng isa-isang pakikipag-ugnayang panlipunan, at tumulong sa transportasyon sa mga medikal at iba pang mga tipanan. Palalakasin din ng pagboboluntaryo ang iyong pagpapahalaga sa sarili, panatilihin ang pisikal na kalusugan at alerto sa kaisipan, at pagyamanin ang iyong mga contact sa lipunan; 

Sino ang karapat-dapat: Ang mga boluntaryo ay dapat na mababa hanggang sa katamtaman ang kita ng matatandang matatanda. 

Makipag-ugnayan sa: Disability at Aging Services Intake at Referral na linya sa (415) 355-6700 para sa karagdagang impormasyon.