Tahanan > Mga Serbisyo > Koneksyon + Komunidad > Kasama ng Matanda

Program ng Kasama ng Matanda

Ikaw ba ay isang mas matanda na nais na tulungan ang iba sa pang-araw-araw na mga aktibidad at pakikipag-ugnay sa lipunan? Ang Senior Companion Program ay nag-aalok ng kaunting halaga para sa mga boluntaryo upang bisitahin at tulungan ang mga matatanda na namamalagi na lamang sa bahay sa mga gawain at pamimili, magbigay ng isa-sa-isang pakikipag-ugnayang panlipunan, at tumulong sa transportasyon para sa medikal at iba pang mga tipanan. Palalakasin din ng pagboboluntaryo ang iyong pagpapahalaga sa sarili, pananatilihin ang pisikal na kalusugan at alerto sa kaisipan, at pagyayamanin ang iyong mga contact sa lipunan; 

Sino ang karapat-dapat: Ang mga boluntaryo ay dapat na mababa hanggang sa katamtaman ang kita ng nakatatandang may-edad. 

Makipag-ugnayan sa: Disability at Aging Services Intake at Referral na linya sa (415) 355-6700 para sa karagdagang impormasyon.