Tahanan > Mga Serbisyo > Koneksyon + Komunidad > Mga Programa ng Village

Mga Programa ng Village

Ang Village Program ay isang hindi kumikitang organisasyon ng magkakasapi na tumutulong sa mga nakakatatandang matatanda na manatiling namamahala ng kanilang buhay at lumikha ng kanilang sariling naising hinaharap kapag mayroon silang mga mapagkukunan, koneksyon, suporta, at panghihimok na kailangan nila.

Kami ay nag-aalok sa mga miyembro ng pag-access sa isang multi-generational corps na mga boluntaryo, isang network ng propesyonal na tagapagbigay , at proactive na mga programang pang-edukasyon at panlipunan. Ang mga aktibidad ay maaaring ganapin sa mga tahanan ng mga miyembro o sa iba't ibang mga lokasyon sa pamayanan. Ang butaw sa pagiging miyembro ay batay sa iyong kakayahang magbayad.

Karagdagang impormasyon

SF Village - naglilingkod sa buong San Francisco
Tingnan ang Handbook ng SF Village
Makipag-ugnayan sa: 3220 Fulton Street, San Francisco, CA 94118 | (415) 387-1375 info@sfvillage.org sfvillage.org
Mga Oras ng Opisina: 9:00 am - 5:00 pm ordinaryong araw

NEXT Village SF - tiyak na kapitbahayan
Nagsisilbi sa North Beach, Telegraph Hill, Polk Gulch, Russian Hill, Northern Waterfront, The Marina, Nob Hill, The Embarcadero, Cow Hollow, Pacific Heights, at Financial District.
Makipag-ugnayan sa: 704 Filbert Street, San Francisco, CA 94133 | (415) 888-2868 | info@nextvillagesf.org | nextvillagesf.org
Mga Oras ng Opisina: 9:00 am - 5:00 pm ordinaryong araw