Community Living Fund

Ikaw ba ay isang matandang naninirahan pa rin sa bahay, ngunit nanganganib sa paglalagay sa pasilidad dahil sa mga isyu sa kaligtasan? O ikaw ang tagataguyod para sa taong nabanggit? Kung gayon, maaaring makatulong ang Pondo para sa Pampamayanang Pamumuhay sa pamamagitan ng pagsusuri sa lahat ng mapagkukunan ng pondo at mga serbisyong pagpipilian na magagamit upang mabuhay nang ligtas sa bahay. 

Sino ang karapat-dapat

  • Sinumang residente ng San Francisco, 18 taong gulang pataas
  • Ang mga matatanda na may kapansanan sa pagganap o kondisyong medikal na nangangailangan ng pangangalaga at iyong nangangailangan ng tulong upang maiwasan ang paglipat sa isang institusyon o kung hindi naman ay pag-alis dito.
  • Mayroong taunang kita hanggang sa 300% ng pederal na antas ng kahirapan

Ibinibigay na serbisyo

Koordinasyon sa Pangangalaga at mga pagbili na maaaring may kasamang kagamitan, pagbabago sa tirahan, o mga kinakailangang serbisyong pangsuporta. Dahil ang bawat indibidwal ay natatangi, walang itinakdang listahan ng mga bagay na maaaring bilhin gamit ang Pondo sa Pampamayanang Pamumuhay.

Karagdagang impormasyon

Isinasangguni ang isang kliyente sa pamamagitan ng pagtawag (415) 355-6700. Ang Mga Tagabigay sa Komunidad at mga Tagaplano ng Discharge lamang ang maaaring magsumite mga referral na onlilne .

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?