Suporta sa Bahay

Ang programa ng Institute on Aging na Suporta sa Bahay (S@H) na programa ay nag-aalok ng mga voucher sa pangangalaga sa tahanan upang mapanatili ang mga nasa hustong gulang ng San Francisco na may mga kapansanan at mga matatandang nasa hustong gulang na ligtas na naninirahan sa komunidad. Ang layunin ng S@H ay magbigay ng mga mapagkukunan para sa pangangalaga sa tahanan na hindi naa-access sa anumang iba pang paraan dahil sa mga hamon sa abot-kaya.

Kasama sa pagiging karapat-dapat ang:

  • Residente ng San Francisco
  • 18 taong gulang o mas matanda
  • Nangangailangan ng tulong sa isang minimum na dalawang (2) Mga Aktibidad ng Pang-araw-araw na Pamumuhay at / o Mga Instrumental na Gawain ng Pang-araw-araw na Pamumuhay

Matuto pa at mag-apply:

  • Para sa higit pang mga detalye tungkol sa pagiging karapat-dapat sa S@H at kung paano mag-apply, bisitahin ang ang S @ H webpage o tawag (415) 750-4111