Tahanan > Mga Serbisyo > Mga Serbisyo sa Kapansanan + Pagtanda > Tulong sa Ligal > Mga Sentro ng Mapagkukunan ng Tulong para sa mga Matatanda at may Kapansanan

Mga Sentro ng Mapagkukunan ng Tulong para sa mga Matatanda at may Kapansanan o Aging and Disability Resource Centers (ADRC)

Ang ADRC ay isang lugar na tumatangkilik sa mga matatanda at mga taong may kapansanan na nag-aabot ng iba’t ibang serbisyo at tulong para sila ay patuloy na makapamuhay ng mag-isa at malaya sa pamayanan.

Ang ADRC ay nakikipagtulungan sa Department of Disability and Aging Services (DAS), Institute on Aging, at iba pang mga organisasyon sa San Francisco upang magbigay ng mas mahusay na kaalaman at impormasyon tungkol sa mga serbisyo at bigyan ng sangguni tulad ng tulong sa tagapag-alaga, pamamahala ng kaso, pagpaplano sa pananalapi, pabahay, pangangalaga sa loob ng tahanan, at tulong medikal.

Karagdagan kaalaman

Bisitahin ang ADRC webpage para sa mga detalye sa mga serbisyo, oras, at lokasyon ng ADRC sa buong San Francisco.

Maaari mo din tawagan ang ADRC Coordinator sa (415) 750-4111 o ang DAS hotline sa (415) 355-6700 para sa mga referral sa ADRC.