Tahanan > Mga Serbisyo > Mga Serbisyo sa Kapansanan + Pagtanda > Tulong sa Ligal > Palatuntunan sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng Seguro sa Kalusugan o Health Insurance Counselling and Advocacy Program (HICAP)

Palatuntunan sa Pagpapayo at Pagtataguyod ng Seguro sa Kalusugan o Health Insurance Counselling and Advocacy Program (HICAP)

Ang HICAP ay isang boluntaryong programa na tumutulong sa mga tumatanggap ng Medicare, ang kanilang pamilya, at mga tagapag-alaga upang maunawaan ang kanilang mga benepisyo sa segurong pangkalusugan, mga pagpipilian, at mga karapatan. Ang HICAP ay nagbibigay ng libre, walang kinikilingan, lihim at mapagkakatiwalaan, at personal na tulong mula sa mga tagapag-payo ng segurong pangkalusugan na nakarehistro sa California Department of Aging. 

Kami ay naghahandog ng tulong sa Medicare, mga karagdagan patakaran ng Medicare, Health Maintenance Organizations (HMOs), at long-term care insurance. Matutulungan ka din namin sa paghahain at paghahanda ng mga claim sa seguro at mga apela o paghahabol sa Medicare kung tinanggihan ang iyong claim.

Maari kaming tanungin tungkol sa aming mga libreng pagtuturo ng Medicare at iba pang mga paksang nauugnay sa segurong pangkalusugan. 

Karagdagang Impormasyon

Self-Help for the Elderly
601 Jackson Street 2nd Floor,
San Francisco, CA 94133
(415) 677-7520 or (800) 434-0222