Mga Serbisyo ng Naturalisasyon

Nagbibigay ang mga Serbisyo sa Naturalisasyon ng libreng tulong sa mga matatanda at matatanda na may mga kapansanan sa kanilang proseso ng naturalization. 

Sino ang pwedeng kumuha ng tulong?

Mga ligal na permanenteng residente ng San Francisco na may edad na 60 at pataas, o may edad na 18 pataas na may kapansanan.

Mga serbisyong inaalok

  • Paghahanda para sa pagsusulit sa naturalisasyon kabilang ang Pag-aaral ng Ingles bilang pangalawang wika, at pangunahing kasaysayan ng US, at kurikulum ng gobyerno 
  • Indibidwal na pagpapayo, paggabay, at suporta, kabilang ang paghahanda ng mga forms tulad ng N400, pagpapaliwanag sa proseso ng citizenship, at pagsuri sa katayuan ng mga aplikasyon
  • Nagbibigay ng tulong sa mga matatandang tao o mga taong may kapansanan para makakuha ng disability benefits. Mayroon ding tulong sa pagkuha ng mga papeles na nakasulat sa inyong nararapat na wika.
  • Mga serbisyong ligal, kabilang ang impormasyon, payo, at representasyon
  • Serbisyo sa translation(pasalita at nakasulat)
  • Mga serbisyo sa loob ng bahay para sa mga kliyenteng hindi makaalis sa bahay.

Mga tagapagkaloob ng serbisyo

Asian Pacific Islander Legal Outreach
1121 Mission Street, San Francisco, CA 94103
(415) 567-6255 | apilegaloutreach.org
English, Japanese, Cantonese, Tagalog, Vietnamese at iba pa

Centro Latino de San Francisco
1656 15thth Street, San Francisco, CA 94103
(415) 861-8761centrolatinodesf.org
Mga Wika: Ingles, Espanyol

Immigration Institute ng Bay Area
58 Second Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105
(415) 538-8100 ex.6206 iibayarea.org
Mga Wika: Ingles, Ruso, Espanyol at iba pa

Jewish Family and Children's Services
2534 Judah Street San Francisco, CA 94122
(415) 449-2917jfcs.citizenship-services
Mga Wika: Ingles, Ruso

La Raza Centro Legal
474 Valencia Street, Suite 295, San Francisco, CA 94103
(415) 575-3500 | lrcl.org
Mga Wika: Ingles, Espanyol

Self-Help for the Elderly
601 Jackson Street, San Francisco, CA 94133
(415) 677-7600 | SIYA naturalization 
Mga Wika: Ingles, Kanton, Mandarin, at iba pa