Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP) Gamitin ang CAAP Cash Benefits

Paano gamitin ang iyong mga benepisyo ng CAAP

Ang mga benepisyo ng CAAP ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer (EBT) card. Ang EBT card ay ginagamit tulad ng isang debit card na may apat na digit na PIN. 

  • Mag-ulat ng nawala o nanakaw na card: Tumawag sa (877) 328-9677 or (415) 558-2227.
  • Suriin ang iyong balanse sa EBT: Tumawag sa (877)-328-9677 o bisitahin ang ebt.ca.gov.
  • Protektahan ang iyong EBT: Palaging panatilihing sikreto ang numero ng iyong PIN at EBT card. Kung nakatanggap ka ng text o tawag sa telepono na humihingi ng mga numero ng iyong card at PIN, huwag ibigay ang iyong impormasyon. Makipag-ugnayan sa amin kaagad sa (415) 558-2227.

Kung saan gagamitin ang iyong EBT card

Two-party na tseke/Direktang Deposito

  • Maaaring gumamit ng two-party check para sa isang programa sa paggamot o tagapagbigay ng pabahay. Tawagan kami para sa impormasyon sa (415) 558-2227.
Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?