Tahanan > Mga Serbisyo > Pagkain

Mga Serbisyo Pagkain

Mga Indibidwal + Mga Sambahayan

CalFresh Food Stamps
Makakuha ng buwanang cash benefit upang makabili ng pagkain sa mga grocery store, farmers' market, at ilang restaurant.

Ang mga sambahayan o mag-anak ng tatlo ay maaaring makakuha ng hanggang sa $ 658 isang buwan. Ang halaga ay batay sa kita. 

Kunin ang CalFresh

Nakatatandang Tao at Matanda na may Kapansanan

  • Mga pagkain at groceries na inihahatid sa bahay
  • Komunal na kainan at mga pagkain sa restawran
  • Mga groceries para sa pickup

Kumuha ng mga pamilihan + pagkain

Babae + Bata

Imigrante

Mga CalFresh Food Stamp para sa mga Imigrante
Maraming mga imigrante o mga miyembro ng kanilang pamilya ang karapat-dapat para sa buwanang benepisyo ng CalFresh. 

Karagdagan kaalaman

Mga Pinagkukunan ng Komunidad

Libreng Groceries

SF-Marin Food Bank 

Nagbibigay ng lingguhang libreng groceries at isang beses na pang-emerhensiyang pagkain.
Maghanap ng lokasyon ng pickup ng pagkain

Libreng Pagkain

Tingnan ang mga website para sa kasalukuyang mga iskedyul ng pagkain.

Libreng Pagkain para sa mga Mag-aaral

Mga Serbisyo sa Nutrisyon ng Mag-aaral 
Naghahain ng mga libreng pagkain sa paaralan sa lahat ng mag-aaral sa mga pampublikong paaralan ng San Francisco.