Tahanan > Mga Serbisyo > kalusugan

Mga Serbisyo kalusugan

Mga Indibidwal + Mga Pamilya

Saklaw sa Kalusugan ng Medi-Cal

Ang libre o murang insurance ay nakabatay sa kita. Tutulungan ka naming mag-apply sa buong taon.

Pumunta sa Medi-Cal

Mga Matatanda at May Kapansanan na Matanda

Pagtataguyod ng Kalusugan 

  • Mga programa sa fitness
  • Edukasyong pangkalusugan
  • Pamamahala sa sarili ng malalang sakit
  • Pagpapayo sa saklaw ng kalusugan

Isulong ang kalusugan