Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > CalFresh > Mag-aaplay para sa CalFresh > Suriin ang Iyong Pagiging Karapat-dapat

Suriin ang Iyong Pagiging Karapat-dapat

Sino ang karapat-dapat para sa CalFresh

Nais mong suriin ang iyong pagiging karapat-dapat sa CalFresh na mas mababa sa limang minuto?  Sagutin lamang ang 10 simpleng mga katanungan mula sa aming kapareha mRelief.com.

Sino ang dapat isama sa aplikasyon

  • Sinumang bumibili at naghahanda ng pagkain na magkasama
  • Ang bawat tao na nakatira sa isang address, tulad ng asawa, magulang, at mga bata na wala pang 22 taong gulang

Kung paano tinutukoy ang mga halaga ng benepisyo

Ang halaga ng iyong benepisyo ay batay sa iyong kabuuang buwanang kita (sa ibaba) at laki ng sambahayan bawasan ng buwanang gastos tulad ng: 

  • Mga pagbabayad sa suporta sa bata
  • Mga gastusin sa pangangalaga ng bata
  • Mga gastusing pangmedikal kung ang iyong sambahayan ay may kahit isang miyembro na may edad na 60 o mas matanda o may kapansanan
  • upa sa bahay o sangla ng bahay
  • Mga gastusin sa paggamit ng tubig kuryente at telepono

Ang mga mapagkukunan ng sambahayan ay hindi kasama sa mga kinakailangan sa aplikasyon na kinabibilangan ng mga pamumuhunan, pagmamay-ari ng ari-arian, at mga bank account. Gayunpaman, anumang kikitain mula sa mga mapagkukunan ay maisasama bilang bahagi ng kabuuang kabuuang kita ng iyong sambahayan.

Maaaring tumawag sa amin ang isang sambahayan na may mas matandang nasa hustong gulang o may kapansanan sa federal para sa higit pang mga detalye, tumawag (415) 558-4700

Mga Kinakailangan sa Buwanang Kita ng CalFresh Gross

Laki ng sambahayan1234567
Simula 10/01/2021$ 2,148$ 2,904$ 3,660$ 4,418$ 5,174$ 5,930$ 6,688

Pinakamataas na Benepisyong Nakalaan

Bawat taon, ang maximum na pinapayagang benepisyo ay iniaakma batay sa pagtaas ng gastos sa pamumuhay (COLA) na na ipinaliwanag sa talahanayan sa ibaba. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Flyer ng CalFresh Maximum Allotment.

Laki ng sambahayan1234567
10/01/2021 to 09/30/2022$ 250$ 459$ 658$ 835$ 992$ 1,190$ 1,316
 

Pinabilis na Serbisyo

Ang ilang sambahayan ay maaaring makatanggap ng tulong sa pagkain sa loob ng tatlong araw ng negosyo pagkatapos magsumite ng aplikasyon. Upang maging kwalipikado, dapat magbigay ng pagkakakilanlan at matugunan ang lahat ng iba pang mga kinakailangan sa CalFresh kasama ang isa sa mga sumusunod: 

  • Kumikita ang iyong sambahayan mas mababa sa $ 150 na buwanang kita at mayroong mas mababa sa $ 100 na nasa kamay mo ngayon.
  • Ang pinagsama-samang buwanang kita at hawak na pera sa inyong sambahayan ay mas mababa sa pinagsamang buwanang upa at utility ng iyong sambahayan.
  • Ikaw ay isang dayuhan o pana-panahong manggagawa sa bukid at mayroong mas mababa sa $ 100 na nasa kamay mo ngayon.

Tumawag sa (415) 558-4700 upang humiling ng Pinabilis na Serbisyo.