Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > CalFresh > Paggamit ng CalFresh > Program ng Pagkain ng CalFresh Restaurant

Program ng Pagkain ng CalFresh Restaurant

Ang matatanda, may kapansanan o walang tirahan na mga customer ng CalFresh ay maaaring bumili ng mga pagkain sa iba't ibang mga restawran sa San Francisco.

Kung ikaw ay matatanda, may kapansanan, o walang tirahan, maaari mong gamitin ang iyong card ng CalFresh EBT upang bumili ng inihanda na pagkain mula sa mga restawran na nakarehistro sa CalFresh Restaurant Meals Program. 

Hilingin sa isang manggagawa sa CalFresh na i-code ang iyong EBT card upang magamit mo ito upang magbayad para sa mga nakahandang pagkain sa mga kalahok na restawran sa San Francisco.

Tingnan ang listahan ng mga kalahok na restawran