Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > Mga Programang Pantry, Groceries, at Pagkain

Mga Programang Pantry, Groceries, at Pagkain

Ang mga samahan sa ibaba ay nag-aalok ng libreng mga pamilihan at pagkain sa mga nangangailangan, anuman ang katayuan sa imigrasyon. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa sa pagkain para sa mga matatanda at mga taong may kapansanan, makipag-ugnay sa HSA Mga Pakinabang at Resource Hub sa 415 355-6700-