Tahanan > Mga Serbisyo > Kalusugan + Pagkain > Mga Programang Pisikal na Aktibidad

Mga Programang Pisikal na Aktibidad

Ang mga programang ito ay tumutulong sa mga matatanda at matatandang may mga kapansanan na manatiling malusog at malaya habang pinapataas ang kanilang lakas, pinapabuti ang kanilang kapakanan at kahulugan ng komunidad. Ang mga programang ito ay isinasama ang mga galaw, pagsasanay upang lalong lumalakas, balanse, at kakayahang umangkop sa isang grupo. Ang mga klase ay inaalok ng aming kasosyo sa komunidad Tulong pang-sarili para sa mga nakakatanda at pinondohan ng CalFresh Healthy Living

Sino ang karapat-dapat

Mga matatanda (60+) at mga taong may kapansanan na nakatira sa San Francisco. 

Kumuha ng mga libreng klase

Tingnan ang iskedyul at magparehistro para sa mga klase na nagkikita ng dalawang beses o tatlong beses sa isang linggo para sa lima o anim na linggo: 

  • Tai Chi para sa Arthritis at Pag-iwas sa Taglagas: Binuo ng Tai-chi para sa Health Institute.
  • Maglakad nang Madali: Binuo ng Arthritis Foundation
  • Bingocize: Binuo ng Western Kentucky University Research Foundation, Inc.