Tahanan > Mga Serbisyo > Pabahay + Tirahan

Pabahay + Tirahan

Nagbibigay ang Lungsod ng iba't ibang mga serbisyo sa suporta sa San Franciscans na nakakaranas ng kawalan ng tirahan o nanganganib na mawalan ng tirahan. 

Mga serbisyo sa pabahay ng San Francisco Human Services Agency (SFHSA)

Kung sumali ka CalWORKs, CAAP, O Mga Serbisyo para sa Pamilya at Mga Bata, maaari kang maging karapat-dapat para sa transisyonal at pangmatagalang pabahay, tirahan ng emerhensiya, o tulong sa pag-iwas sa pag-iwas. Mangyaring makipag-ugnay sa mga program na iyon para sa karagdagang impormasyon.

Kagawaran ng Homelessness at Supportive Housing (HSH) na serbisyo

Nakikipagtulungan ang HSH sa mga kasosyo sa Lungsod at non-profit upang maibigay ang San Franciscans na nakakaranas ng kawalan ng tirahan sa mga serbisyong kasama ang:

  • Kanlungan at emergency tirahan 
  • Pag-iwas sa evidence at kawalan ng tirahan 
  • Pag-access sa pagkain, shower, at tulong sa trabaho

May mga alalahanin tungkol sa kawalan ng tirahan sa iyong kapitbahayan?