Tahanan > Mga Serbisyo > Pabahay + Tirahan

Pabahay + Tirahan

The City provides a variety of support services to San Franciscans experiencing homelessness or at risk of becoming homeless. 

San Francisco Human Services Agency (SFHSA) housing services

Kung sumali ka CalWORKs, CAAP, O Mga Serbisyo para sa Pamilya at Mga Bata, maaari kang maging karapat-dapat para sa transisyonal at pangmatagalang pabahay, tirahan ng emerhensiya, o tulong sa pag-iwas sa pag-iwas. Mangyaring makipag-ugnay sa mga program na iyon para sa karagdagang impormasyon.

Kagawaran ng Homelessness at Supportive Housing (HSH) na serbisyo

HSH collaborates with City and non-profit partners to provide San Franciscans experiencing homelessness with services that include:

  • Emergency shelter and transitional housing 
  • Eviction and homelessness prevention 
  • Access to food, showers, and employment assistance

Have concerns about homelessness in your neighborhood?