Nai-update noong Disyembre 28, 2022 Mga Pagbabago sa Pampublikong Pagsingil: Sinasagot ng SFHSA ang Iyong Mga Tanong

Ang public charge ay isang legal na termino na naglalarawan sa isang tao na pangunahing umaasa sa mga benepisyo ng gobyerno para sa suporta. Noong 2019, pinalawak ng isang tuntunin ng pederal na pamahalaan ang listahan ng mga programang ginagamit upang magpasya kung ang isang imigrante ay itinuturing na isang "public charge." Nabaliktad ang pagbabagong iyon noong 2019.

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga imigrante

 • Maaari ninyong magamit nang ligtas ang mga programa sa kalusugan, nutrisyon, at pabahay na kwalipikado ka at ang iyong pamilya. 
 • Ang iyong paggamit ng isang voucher para sa  Medi-Cal, CalFresh, pampublikong pabahay, o pagpipilian sa pabahay ay HINDI na isasaalang-alang kapag nag-apply ka para sa isang green card o pagpasok sa Estados Unidos.
 • Ang iyong medikal na pagpapagamot o mga serbisyo sa pag-iwas para sa COVID-19, kabilang ang mga bakuna, ay HINDI isasaalang-alang para sa public charge.
 • Kung nag-apply ka para sa isang green card o pagpasok sa bansa, ang mga programa lamang na isinasaalang-alang sa ilalim ng pagsusuri sa public charge:   
  • Ang mga programa sa pinansyal na tulong, tulad ng CalWORKs, CAAP, at SSI
  • Ang nasa institusyon ng pangmatagalang pangangalaga na binayaran ng Medi-Cal

Mag-apply para sa mga benepisyo  
Lubos naming inirerekumenda na kunin ang mga suportang benepisyo na kailangan ninyo para sa iyo at sa iyong pamilya. Mag-apply para sa Medi-Cal, CalFresh, CalWORKs at CAAP online sa pamamagitan ng MyBenefits CalWIN o sa pamamagitan ng telepono sa (415) 558-4700.

Alamin ang iyong mga karapatan. Kunin ang mga katotohanan 
Para sa mga katanungan tungkol sa public charge at iyong mga benepisyo:

Mga Madalas na Katanungan

  1. Ano ang public charge?
  Ang public charge ay isang legal na termino na naglalarawan sa isang tao na pangunahing umaasa sa mga benepisyo ng gobyerno para sa suporta.  

Ang pagsusuri na "public charge" ay ginagamit ng mga opisyal ng pederal na imigrasyon upang magpasya kung sino ang papayagan nilang makapasok sa Estados Unidos at kung sino ang makakakuha ng Lawful Permanent Residency (LPR)—kilala rin bilang green card. Nalalapat din ito sa mga may hawak ng green card na umalis ng bansa sa loob ng anim na buwan at naghahangad na makapasok muli. Ang public charge  ay hindi nalalapat sa mga aplikasyon upang maging isang naturalized na mamamayan ng US.

2. Nagbago ba ang patakaran sa public charge?
Hindi. Noong 2019, pansamantalang pinalawak ni dating Pangulong Trump ang listahan ng mga programa sa pampublikong benepisyo na maaaring isaalang-alang sa ilalim ng pagsusuri na public charge. Gayunpaman, binaliktad na ni Pangulong Biden ang pagbabagong iyon. Nangangahulugan ito na ang karamihan sa aming mga programa ay hindi itinuturing na pampublikong singil.

  3. Aling mga programa sa pampublikong tulong ang isinasaalang-alang sa pagsusuri na public charge simula noong Disyembre 2022?
  Kung mag-a-apply ka para sa isang green card o upang makapasok sa bansa, ang  mga programa lamang na isinasaalang-alang ngayon sa ilalim ng pagsusuri na public charge ay:  

 • Ang mga programa sa pinansyal na tulong, tulad ng CalWORKs, CAAP, at SSI
 • Institusyonal na pangmatagalang pangangalaga na binabayaran ng Medi-Cal

Tandaan: Isinasaalang-alang din ng mga opisyal ng imigrasyon ang iba pang mga kadahilanan tulad ng iyong edad, kalusugan, katayuan sa trabaho, at kita. Kung nakakuha ka ng pinansyal na tulong mula sa isang programa ng gobyerno at nag-aalala tungkol sa iyong katayuan sa imigrasyon sa hinaharap. tawagan ang LIBRENG Legal Advice Line ng Bay Area Legal Aid sa (800) 551-5554 Available ang suporta sa lahat ng wika.

4. Ginagamit ba ang pagsusuri na public charge kung ang isang miyembro ng pamilya o ako ay mag-a-apply para sa pagkamamamayan? Hindi. Ang patakaran sa public charge ay hindi nalalapat sa mga aplikasyon para sa pagkamamamayan.
Hindi. Ang patakaran sa public charge ay hindi nalalapat sa mga aplikasyon para sa pagkamamamayan.

 5. Nalalapat ba ang pampublikong singil sa mga mamamayan?
 Hindi. Hindi kailanman nalalapat ang pampublikong singil sa mga mamamayan ng US, kabilang ang mga anak ng mga imigrante.

6. Narinig ko na kung makakatanggap ako ng CalFresh (mga food stamp), maaaring mas mahirap para sa akin na makakuha ng green card. Totoo ba iyon?
Hindi.  

7. Narinig ko na kung tatanggap ako ng Medi-Cal, maaaring maging mas mahirap para sa akin na makakuha ng isang green card. Totoo ba iyon?
Hindi, maliban kung nakatira ka sa isang pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga at binabayaran ng Medi-Cal ang mga gastos sa iyong paninirahan.

8. Narinig ko na kung nakatira ako sa pampublikong pabahay o tumatanggap ng isang voucher ng pagpipilian sa pabahay o iba pang tulong sa pag-upa, maaaring maging mas mahirap para sa akin na makakuha ng isang green card. Totoo ba iyon?
Hindi. Para sa impormasyon tungkol sa tulong sa pabahay, mangyaring makipag-ugnayan sa:

  ngunit ang aking mga anak ang tumatangap? Makakaapekto ba sa aking aplikasyon para sa isang green card ang kanilang paggamit ng mga benepisyo?
  Hindi.

10. Kung makatanggap ako ng mga pampublikong benepisyo, kailangan bang bayaran ng aking sponsor o ng aking mga anak ang mga benepisyong iyon?
Hindi. Ang California ay walang sistema upang hilingin sa mga sponsor o mga anak ng mga tumatanggap ng benepisyo na bayaran ang alinman sa mga benepisyo o bayaran ang mga buwis sa mga benepisyong iyon.

11. Kailangan bang maglingkod sa militar ang aking mga anak kung makatanggap kami ng mga pampublikong benepisyo?
Hindi.

12. Nalalapat ba ang public charge sa lahat ng mga imigrante?
Hindi. Karamihan sa mga imigrante na tumatanggap ng mga pampublikong benepisyo at serbisyo ay hindi naapektuhan ng public charge. Ang pagsusuri na public charge ay  hindi nalalapat sa mga refugee, naghahanap ng asylum, at iba pang kategorya ng mga humanitarian immigrant. Bukod pa rito, hindi nalalapat ang pagsusuri sa mga kasalukuyang may hawak ng green card na nag-a-apply para sa U.S. citizenship o green card renewal.

Ang bawat kaso sa imigrasyon ay natatangi. Alamin kung paano  maaaring - o maaaring hindi - makakaapekto ang public charge sa iyong pamilya sa pamamagitan ng pagtawag sa LIBRENG Legal Advice Line ng Bay Area Legal Aid sa  (800) 551-5554 Available ang suporta sa lahat ng wika.

13. Kailan ginagamit ng pamahalaang pederal ang pagsusuri na public charge?
Nalalapat ang public charge sa isang limitadong bilang ng mga katayuan sa legal na imigrasyon, at sa mga partikular na punto lamang sa daan para sa imigrasyon. Sa pangkalahatan, ang pagsusuri na public charge ay inilalapat kapag ang isang tao ay:

 • Nag-a-apply upang makapasok sa U.S.
 • Nag-a-apply upang ayusin ang kanilang katayuan sa imigrasyon upang makakuha ng green card
 • Nag-a-apply upang ayusin ang kanilang katayuan sa imigrasyon upang makakuha ng green card

14. Narinig ko ang pagsusuri sa pagsingil ng publiko na nalalapat sa mga pagpapanibago ng berdeng kard. Totoo ba ito?
Hindi. Kung kasalukuyan kang mayroong green card at kailangan mong i-renew ito, hindi nalalapat ang pagsusulit sa pampublikong bayad.

15. Nag-aalala ako tungkol sa pagkapribado ng aking impormasyon. Paano ginagamit ng San Francisco Human Services Agency ang impormasyong ibinigay tungkol sa aking sarili o sa aking pamilya?
Hindi ina-access ng pederal na pamahalaan ang mga sistema ng San Francisco Human Services Agency para sa pagpapatupad ng imigrasyon. Ginagamit namin ang impormasyong ibibigay mo sa amin para lang makita kung karapat-dapat ka para sa mga benepisyo. Maaaring kailanganin naming i-verify ang impormasyong ibinibigay mo sa isang aplikasyon para sa pampublikong benepisyo sa pederal na pamahalaan, ngunit para lamang kumpirmahin ang iyong pagiging karapat-dapat na makatanggap ng mga serbisyo. 

16. Mayroon pa akong mga tanong tungkol sa kung paano makakaapekto ang pakikilahok sa mga programa ng public charge sa aking katayuan sa imigrasyon o pagkamamamayan. Maaari mo ba akong tulungan?
Hindi kami makakapagbigay ng legal na patnubay ngunit nakikipagtulungan kami sa mga kwalipikadong abogado sa imigrasyon upang magbigay ng libreng tulong gaya ng mga indibidwal na konsultasyon tungkol sa intersection sa pagitan ng mga pampublikong benepisyo at imigrasyon.

Karagdagang impormasyon

 • Para sa mga katanungan tungkol sa mga benepisyo sa publiko at public charge, tumawag sa Legal Advice Line ng Bay Area Legal Aid sa  (800) 551-5554.
 • Para sa libreng tulong legal sa imigrasyon, bumisita sa  immigrants.sfgov.orgAvailable ang suporta sa lahat ng wika.
Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?