Tahanan > Mga Serbisyo > Mga Immigrante + Mga Benepisyo > Mga Pakinabang ng HSA para sa mga Immigrante

Mga Pakinabang ng HSA para sa mga Immigrante

Nagbibigay ang HSA ng malawak na hanay ng mga benepisyo sa mga imigrante kabilang ang pagkain, pangangalaga sa bata, at tulong sa pangangalaga ng kalusugan. Matuto nang higit pa at mag-apply ngayon. 

Tulong sa Pagkain ng CalFresh

Nagbibigay ang CalFresh ng maraming imigrante sa tulong upang bumili ng pagkain sa mga saksakan ng pagkain, mga tindahan ng groseri, merkado ng mga magsasaka, ilang restawran, at online.

Seguro sa Kalusugan ng Medi-Cal

Nag-aalok ang Medi-Cal ng mga karapat-dapat na indibidwal at pamilya ng access sa libre o murang saklaw ng pangangalagang pangkalusugan at ilang mga serbisyo sa ngipin. Hindi mo kailangang maging isang mamamayan ng US at ang katayuan sa imigrasyon ay hindi isang kondisyon ng pagiging karapat-dapat. Maaari kang makatanggap ng buong saklaw na mga benepisyo ng Medi-Cal kung natutugunan mo ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, isang mamamayan ng US, o may katayuang Satisfactory Immigration. Ang mga hindi dokumentadong karapat-dapat na nasa hustong gulang ay magkakaroon ng access sa mga serbisyong nauugnay sa Emergency at Pagbubuntis.

Tandaan: Ang lahat ng karapat-dapat na mga young adult na wala pang 26 taong gulang at mga matatandang may edad na 50 pataas ay may karapatan na makatanggap ng buong saklaw na mga benepisyo ng Medi-Cal, anuman ang katayuan sa imigrasyon.

Tulong sa Cash ng CAAP

Ang Mga County ng Tulong sa County ng County (CAAP) ay nagbibigay ng tulong sa pera sa mga may sapat na mababa ang kita na walang umaasa na mga bata, matatanda na hindi maaaring gumana, at kwalipikadong mga imigrante at mga refugee. 

CalWORKs

Ang mga CalWORK ay nagbibigay ng pansamantalang tulong sa salapi, pagkain, pangangalaga sa bata, at saklaw ng pangangalagang pangkalusugan. Nagbibigay din ang mga CalWORK ng trabaho, tulong sa edukasyon, at iba pang mga serbisyo kahit na umalis sa programa.

Pangangalagang Pambata

Maraming mga pamilya na imigrante ang karapat-dapat para sa tulong sa mga gastos sa pangangalaga sa bata.