Tahanan > Mga Serbisyo > Proteksyon + Kaligtasan > Mga Serbisyo sa Proteksiyon ng Bata

Mga Serbisyo sa Proteksiyon ng Bata

Ang HSA Family and Children's Services (FCS) ay tumutugon sa mga ulat ng pinaghihinalaang pang-aabuso, pagpapabaya, o pagsasamantala sa bata. 

 

Iulat ang pang-aabuso

Kahit sino ay maaaring gumawa ng isang kumpidensyal na ulat ng pinaghihinalaang pag-abuso sa bata, pagpapabaya, o pagsasamantala. Maging handa na magbigay ng pangalan, address ng bata, tinatayang edad, at sitwasyon.

Tumawag sa (9) 1-1 kung ang isang bata ay nasa agarang panganib.

Tawagan ang FCS Hotline (800) 856-5553, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo kung pinaghihinalaan mong sinasaktan ang isang bata.

Isumite ang Pinaghihinalaang Ulat sa Pang-aabuso sa Bata (BCIA 8572) sa loob ng 36 na oras ng pasalitang ulat kung ikaw ay isang Mandadong Tagapagbalita. Tingnan ang mga detalye ng Mandated Reporter.  

Kilalanin ang pang-aabuso: Kilalanin ang iba't ibang uri ng bata kabilang ang pisikal, emosyonal, sekswal na pang-aabuso, pagpapabaya, at pagsasamantala. 

Pagsuko ni baby

Huwag talikuran ang iyong sanggol. Ang sinumang magulang o taong may legal na pag-iingat ay maaaring ligtas at kumpiyansa na isuko ang isang sanggol nang walang takot sa pag-uusig, sa loob ng 72 oras ng kapanganakan ng bata.

Alamin kung paano ligtas at kumpiyansa na isuko ang isang sanggol.

24 na oras na tulong sa emergency at krisis

Ang mga linya ng usapan at personal na suporta ay magagamit sa mga magulang, pamilyang kinakapatid, at mga tagapag-alaga ng kabataang nasa krisis. Tingnan mo Mga Serbisyo sa Pamilya para sa mga mapagkukunan.