Tahanan > Mga Serbisyo > Proteksyon + Kaligtasan > Mga Serbisyo sa Proteksiyon ng Bata

Mga Serbisyo sa Proteksiyon ng Bata

Ang HSA Family and Children Services (FCS) ay tumugon sa mga ulat ng pinaghihinalaang pag-abuso sa bata, pagpapabaya, o pagsasamantala. Sinuman ay maaaring makipag-ugnay sa aming hotline upang makagawa ng isang kumpidensyal na ulat.

 

Iulat ang pang-aabuso

Kung ang isang bata ay nasa agarang panganib, tumawag 9 1-1-.

Kung pinaghihinalaan mo na ang isang bata ay napinsala, mag-ulat o kumunsulta sa isang proteksyon sa serbisyong panlipunan sa pamamagitan ng pagtawag:

(800) 856-5553 Ang FCS Hotline, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo

Kahit sino ay maaaring gumawa ng isang kumpidensyal na ulat ng pinaghihinalaang pag-abuso sa bata, pagpapabaya, o pagsasamantala. Maging handa na magbigay ng pangalan, address ng bata, tinatayang edad, at sitwasyon.

Pagsuko ni baby

Huwag talikuran ang iyong sanggol. Ang sinumang magulang o taong may legal na pag-iingat ay maaaring ligtas at kumpiyansa na isuko ang isang sanggol nang walang takot sa pag-uusig, sa loob ng 72 oras ng kapanganakan ng bata.

Alamin kung paano ligtas at kumpiyansa na isuko ang isang sanggol.