Ligtas na Surrender Babies

Ang sinumang magulang o tao na may karapatang pag-iingat ay maaaring magsuko ng isang sanggol na kumpiyansa, at nang walang takot na maakusahan, sa loob ng 72 oras ng kapanganakan ng bata.

Ang isang bagong panganak na sanggol ay maaaring sumuko sa anumang silid emergency emergency o istasyon ng ospital sa San Francisco sa loob ng 72 oras ng kapanganakan.

Walang kukuha ng pangalan ng magulang at walang itatanong. Ang magulang at ang sanggol ay bibigyan ng pagtutugma ng naka-code, kumpidensyal na mga pulseras sa pagkakakilanlan upang kung magbago ang isip ng magulang, maaaring ibalik ng magulang ang sanggol sa loob ng 14 na araw mula sa oras ng pagsuko.

24-Hour Crisis Line para sa mga Magulang: Tumawag sa TALK Line sa (415) 441-5437 para sa pagpapayo at impormasyon kung saan makakakuha ng panggagamot at mga suportang serbisyo sa San Francisco.

Tumawag sa toll-free hotline sa (877) 222 9723- o bisitahin ang Ligtas na Surrendered Baby Program web page para sa karagdagang impormasyon, kasama ang mga lokasyon para sa ligtas na mga site ng pagsuko sa buong estado ng California.