Tahanan > Mga Patakaran sa Web at Pagkapribado > Patakaran sa Pag-uugnay

Patakaran sa Pag-uugnay

Pinapayagan ng Lungsod ang pagtatatag ng mga panlabas na hyperlink sa opisyal na website lamang kung ang mga link ay mahigpit na sumusunod sa patakarang ito. Sa pagtatatag at pagpapanatili ng opisyal na website nito, ang Lungsod ay hindi naglalayong lumikha ng anumang forum o iba pang paraan para sa pampublikong diskurso. Sa halip, ang nag-iisa at limitadong layunin ng pinahihintulutang panlabas na mga link ay upang magbigay ng impormasyon tungkol sa Lungsod at ng pamahalaan nito para sa mga residente, negosyo at mga bisita.

Layunin at Pagtatatwa

Ang Lungsod ay hindi inendorso o nagbibigay ng kagustuhan sa paggamot sa anumang mga website ng third party o mga nauugnay na samahan o tao. Bilang karagdagan, hindi kinokontrol ng Lungsod ang mga site ng third party at samakatuwid ay hindi ginagarantiyahan na ang mga site ng third party ay tumpak o, maaasahan, o mayroon silang mga link sa pagpapatakbo.

Mga Pamantayan sa Pag-uugnay

Kasabay ng naunang layunin, patakaran ng Lungsod na limitahan ang mga panlabas na link sa mga sumusunod:
a) Iba pang mga ahensya ng gobyerno;
b) Ang mga entidad na kung saan ang Lungsod ay mayroong isang pormal, relasyon sa kontraktwal;
c) Mga entidad o kaganapan na tumatanggap ng pondo mula sa Lunsod o kung hindi man nai-sponsor ng Lungsod;
d) Ang mga entidad na nag-aambag sa mga inisyatibo ng Lungsod at nais ng Lungsod na kilalanin;
e) Ang mga aplikasyon na gumagamit ng mga database mula sa DataSF.org;
f) Chamber of Commerce ng Lunsod at ang Samahan sa Paglalakbay ng San Francisco; at
g) Mga webpage na nagbibigay ng libreng pag-access sa impormasyon ng trapiko at panahon para sa San Francisco.

Bilang karagdagan, ang Lungsod ay may karapatan, anumang oras at walang abiso, upang:
a) Tanggihan ang isang link na hindi nakakatugon sa mga pamantayang nakalagay sa patakarang ito;
b) Itanggi o itigil ang isang panlabas na link sa anumang oras kung ang website ay nagbibigay o nagtataguyod ng maling, paninirang-puri, ilegal, lumalabag o hindi tamang impormasyon;
c) Tumanggi o itigil ang isang panlabas na link sa anumang oras kung ang isang malaking layunin ng naka-link na website ay suportahan o tutulan ang isang panukalang kandidato o balota;
d) Alisin ang anumang panlabas na link kung ang likas na katangian ng samahan na nauugnay sa link ay hindi na sumusunod sa patakaran ng panlabas na link ng Lungsod;
e) Baguhin ang patakarang ito nang walang paunang abiso kung isinasaalang-alang ng Lungsod na ang nasabing pagbabago ay nasa pinakamabuting interes nito.