Ang Dignity Fund

Ang Dignity Fund ay sumusuporta sa mga serbisyong panlipunan para sa mga matatandang tao, mga nasa hustong gulang na may mga kapansanan, mga beterano, at mga tagapag-alaga. Ang Pondo ay pinangangasiwaan ng San Francisco Department of Disability and Aging Services (DAS) upang matiyak na ang mga tao ay makapamuhay nang may dignidad sa kanilang mga tahanan at komunidad, habang nananatiling ligtas, nakapagsasarili, at nakikibahagi.

Ang Dignity Fund ay may apat na taong pag-paplano at siklo ng pag-popondo na nagsisimula sa pagtatasa ng pangangailangan ng komunidad (Community Needs Assessment/CNA) upang matukoy ang mga puwang sa serbisyo at pangangailang hindi natutugunan. Ang mga natuklasan at mungkahi mula sa CNA ay ipapaalam sa mga nagpaplano ng mga Serbisyo at laang-gugulin (Services and Allocation Plan/SAP) sa susunod na taon. Binabalangkas ng SAP kung paano gagamitin ng DAS ang Pondo upang matugunan ang kakulangan sa mga pangangailangan ng komunidad sa susunod na apat na taon. Ang unang Dignity Fund CNA ay nakumpleto noong taon 2018. And unang SAP ay nakumpleto noong taong 2019, at ito’y gumagabay sa mga desisyon sa pagpopondo para sa siklo ng pagpopondo sa taong 2020-2023.

Ang Pagtatasa sa Pangangailangan ng Komunidad sa 2022 ay kasalukuyang isinasagawa upang suportahan ang pagpaplano para sa siklo ng pagpopondo sa 2024-2027. 

Pamamahala at Pangangasiwa