Pangkalahatang Impormasyon: (415) 557-5000

Pangkalahatang Impormasyon: (415) 355-3555 | Tty: (415) 355-6756 |  DAAS@sfgov.org
Impormasyon at Referral: (415) 355-6700 or (800) 510-2020 | TTY: (415) 355-6756

 • Mga Serbisyo para sa Pangangalaga ng Matanda (APS): (415) 355-6700, 24 na oras | Fax: (415) 355-6750
 • Opisina ng Mga Beterano ng County ng Bansa (CVSO): (415) 934-4200 or (800) 807-5799 | Fax: (415) 934-4240 | SFCVSO@sfgov.org
 • Mga Serbisyo na Sinusuportahan ng In-Home (IHSS): Kliyente (415) 355-6700 | Mga tagabigay (415) 557-6200 
  • eFax para sa pangkalahatang IHSS: (415) 355-2497
  • eFax para sa IHSS Payment: (415) 355-2475
  • eFax para sa IHSS Applications: (415) 355-2463
 • Public Administrator | Public Guardian | Public Conservator | Programa ng Nagbabayad ng Kinatawan: (415) 355-3555 | Fax: (415) 355-3539

San Francisco Department of Early Childhood (DEC)
Pangkalahatang Impormasyon:
 (415) 355-3670 | Fax: (415) 557-5615 | sfdec.org

 • Mga Kontrata:  Patrick Yam (415) 557-5429
 • Mga Reklamo sa Mga Karapatan ng Kliyente: Mag-iwan ng mensahe sa isa sa Multilingual Complaint Lines:
  Ingles | Espanyol (415) 557-5062 | Vietnamese (415) 557-5103 | Tsino (415) 557-5023 | Ruso (415) 557-5066 Pilipino (415) 557-5119 | ibang mga wika (415) 557-6574  
 • Hotline sa Pandaraya: (415) 557-5771 upang iulat na ang isang tao ay maaaring tumatanggap ng mga pampublikong benepisyo kung saan hindi sila karapat-dapat
 • Human Resources: (415) 557-5561 Mga Pagsusulit / Pag-uuri: (415) 557-5566 | Pantay na Oportunidad sa Pagkakaroon ng Trabaho: (415) 557-5878
 • Pag-uulat ng paglabag sa privacy:  (415) 503-4908 or (844) 415-4905 HSAPrivacyOffice@sfgov.org
 • Humiling ng mga rekord ng publiko hsasunshine@sfgov.org
 • Mga pagdinig sa publiko: 
  • Humiling ng pagdinig ng estado: Para sa mga kliyente ng mga benepisyong pinondohan ng estado at pederal, gaya ng CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal, at In-Home Supportive Services (IHSS):  (800) 952-5253 
   Mga nakasulat na kahilingan: Unit ng Mga Serbisyo ng Ahensya ng Mga Serbisyo ng Tao sa S600, PO Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988.
  • Humiling ng isang Pagdinig sa Programa ng Tulong sa Matanda sa County (CAAP): (415) 558-1177 (Mga oras ng 24) 
   Mga nakasulat na kahilingan: CAAP Fair Hearings # WS20, PO Box 7988, San Francisco, CA 94120  
 • Serbisyo ng subpoena: hsasunshine@sfgov.org |  fax (415) 503-4913 | o lumitaw nang personal sa SFHSA Investigations, 1650 Mission5th Floor

Tumawag sa  3- 1-1, 24 na oras, para sa pangkalahatang mga katanungan:

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?