Tahanan > Mga Serbisyo > Pag-aalaga ng Bata + Serbisyong Pampamilya

Pag-aalaga ng Bata + Serbisyong Pampamilya

Ang mga serbisyo sa kapakanan ng bata ng HSA ay nagtataguyod ng pag-iwas sa pag-abuso sa bata, mga serbisyo sa pagiging magulang, tulong sa krisis, malaya o mababang kalidad na pangangalaga sa bata, at mga paraan upang suportahan ang inaalagaang kabataan.

Mga Serbisyo sa Proteksiyon ng Bata

Kilalanin at iulat ang mga pinaghihinalaang kaso ng pang-aabuso sa bata at pagpapabaya sa HSA Family and Children's Services. 

Karagdagan kaalaman

Maagang Pag-aalaga at Edukasyon

Ang HSA's Office of Early Care and Education (OECE) ay tumutulong upang makahanap ng de-kalidad, mura sa pangangalaga sa bata at edukasyon.

Matuto pa mula sa OECE

Pag-aalaga at Pag-ampon

Ang mga foster youth ng ating Lungsod ay nangangailangan ng mga pamilya mula sa lahat ng background na handang mag-ampon, mag-ampon, o magturo.

Karagdagan kaalaman

Mga Serbisyo sa Pamilya

Humiling ng mga serbisyo sa pamilya at kabataan para sa suporta sa krisis, pamamahala ng kaso, gabay sa pagiging magulang, kalusugan, pabahay at higit pa.

Karagdagan kaalaman