CalWORKs

Ang CalWORK ay nagbibigay ng mga kwalipikadong pamilya at umaasang ina na may iba't ibang pansamantalang tulong, tulad ng trabaho, pabahay, at serbisyo sa edukasyon.

Mga Pakinabang ng CalWORK

Higit pang impormasyon tungkol sa mga benepisyo na maaaring magamit sa mga pamilya na karapat-dapat para sa mga CalWORK.

Matuto Nang Higit pa

Nag-aaplay para sa CalWORKs

Matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng aplikasyon ng CalWORK at kung paano mag-apply.

Matuto Nang Higit pa

Pagpapanatiling CalWORKs

Upang mapanatili ang iyong benepisyo sa CalWORK kakailanganin mong magsumite ng mga ulat sa pag-a-update ng benepisyo bawat taon.

Matuto Nang Higit pa

Makipag-ugnayan sa amin

Pag-update ng SFHSA Service Center: Upang mapanatiling ligtas ka, nag-aalok ang aming Mga Sentro ng Serbisyo ng limitadong suporta sa site habang pinakahuli ang Lungsod order-stay-at-home. Magagamit pa rin kami upang matugunan ang iyong mga mahahalagang pangangailangan sa serbisyo nang walang pagkagambala sa pamamagitan ng telepono at online. Tingnan sa ibaba para sa: