CalWORKs

Ang CalWORK ay nagbibigay ng mga kwalipikadong pamilya at umaasang ina na may iba't ibang pansamantalang tulong, tulad ng trabaho, pabahay, at serbisyo sa edukasyon.

Mangyaring tandaan: Habang ang aming mga sentro ng serbisyo ay nananatiling sarado, narito kami upang matugunan ang iyong mga mahahalagang pangangailangan sa serbisyo sa pamamagitan ng telepono at online.

Mga Pakinabang ng CalWORK

Higit pang impormasyon tungkol sa mga benepisyo na maaaring magamit sa mga pamilya na karapat-dapat para sa mga CalWORK.

Matuto Nang Higit pa

Nag-aaplay para sa CalWORKs

Matuto nang higit pa tungkol sa proseso ng aplikasyon ng CalWORK at kung paano mag-apply.

Matuto Nang Higit pa

Pagpapanatiling CalWORKs

Upang mapanatili ang iyong benepisyo ng CalWORKs kailangan mong magsumite ng mga ulat sa pag-update ng benepisyo bawat taon.

Matuto Nang Higit pa

Makipag-ugnayan sa amin