Tahanan > Mga Serbisyo > Mga Trabaho + Pera > CalWORKs > Nag-aaplay para sa CalWORKs

Nag-aaplay para sa CalWORKs

Ang CalWORK ay nagbibigay ng pansamantalang tulong at suporta sa mga pamilya na may (o inaasahan) na mga anak. Kabilang sa mga pakinabang ang cash assistance, pagkain, pangangalaga sa bata, at saklaw ng pangangalaga sa kalusugan. Nagbibigay din ang CalWORK ng tulong sa trabaho at edukasyon at iba pang mga serbisyo, kahit na matapos umalis sa programa.

Pagiging Karapat-dapat

  • mga kinakailangan sa trabaho:Sa karamihan ng mga kaso, lahat ng miyembro ng pamilya sa CalWORKs na XNUMX o mas matanda ay dapat magtrabaho o lumahok sa CalWORKs Welfare-to-Work na programa sa trabaho. Makikipagtulungan kami sa iyo upang sundin ang isang indibidwal na plano sa pagtatrabaho. 
  • Mga anak:Maaari kang maging karapat-dapat para sa CalWORKs Kung ikaw ay nasa hustong gulang na may mga umaasang bata o kung sino ang buntis.
  • Pananalapi at assets:Ang pagiging karapat-dapat ay nakabatay din sa ilang salik, kabilang ang laki ng pamilya, kita, ari-arian, at mga espesyal na pangangailangan.  
  • Mga imigrante at kanilang mga pamilyamaaari ring maging karapat-dapat para sa mga CalWORK at iba pang mga programa sa benepisyo.  Dagdagan ang nalalaman.

Matuto nang higit pa: Ingles | 中文  | Espanyol | русский  | Tiếng Việt 

Paano mag-apply 

Upang mapanatiling ligtas ka, hindi kami nag-iiskedyul ng mga appointment nang personalhabang ang pinakabagong kaayusan ng stay-at-home ng Lungsod. Mangyaring mag-apply para sa mga CalWORK sa isa sa mga paraang ito: 

Ano ang aasahan pagkatapos mag-apply

Makikipanayam sa iyo ng isang Eligibility Worker sa pamamagitan ng telepono at maaaring hilingin sa iyo na magbigay:

  • Patunay ng kita at pag-aari
  • Impormasyon tungkol sa katayuan ng pagkamamamayan at paninirahan. Gawin mo hindikailangang maging isang mamamayan ng US upang mag-aplay. Dagdagan ang nalalaman.
  • Numero ng Social Security
  • Trabaho o katayuan sa paaralan

Ipaalam sa amin kaagad kung ang iyong pamilya ay may kagyat na tirahan, pagkain, mga kagamitan, damit, o pangangailangang medikal. Maaari kang maging kwalipikado para sa agarang panandaliang tulong. 

Makipag-ugnay sa

Pag-update ng SFHSA Service Center: Upang mapanatiling ligtas ka, nag-aalok ang aming Mga Sentro ng Serbisyo ng limitadong suporta sa onsite habang pinakahuli ang Lungsod order-stay-at-home. Magagamit pa rin kami upang matugunan ang iyong mga mahahalagang pangangailangan sa serbisyo nang walang pagkagambala sa pamamagitan ng telepono at online. Tingnan sa ibaba para sa: 

May kapansanan at nangangailangan ng tulong sa pag-apply? Tumawag (XNUMX) XNUMX-XNUMXupang humiling ng espesyal na tulong. Kung nakakatanggap ka na ng mga benepisyo at nais mong humiling ng espesyal na tulong, mangyaring makipag-ugnay sa iyong Eligibility Worker o Empleyado sa Espesyalista.