CalWORKs Pangangalaga sa Bata

Maaari kang makakuha ng pangangalaga sa bata sa aming mga drop-in playroom habang nag-a-apply ka para sa CalWORKs, nakikipagpulong sa mga miyembro ng staff, o dumadalo sa oryentasyon. Kung ikaw ay kasalukuyan o dating kalahok ng CalWORKs, maaari ka ring maging karapat-dapat para sa pangangalaga ng bata o mga subsidiya sa pangangalaga ng bata kung ikaw ay nagtatrabaho, tumatanggap ng pagsasanay, o nasa paaralan.

Ang pagiging karapat-dapat sa pangangalaga ng bata sa CalWORKs ay depende sa kung tumatanggap ka ng tulong na pera, iba pang kita, o trabaho.

Makipag-ugnayan sa CalWORKs: Para sa karagdagang impormasyon tumawag (415) 557-5100 Lunes hanggang Biyernes, 8: 00 hanggang 5: 00 pm

Karagdagang serbisyo

  • Pang-emergency na Back-Up na Pangangalaga kapag hindi available ang iyong regular na provider.  
  • Pag-aalaga ng Bata na medyo may Sakit kapag hindi makadalo ang iyong anak sa kanilang regular na tagapagkaloob dahil sa isang banayad na karamdaman.

Makipag-ugnayan sa: Mga Serbisyo para sa Family Support ng Bay Area at (415) 861-4284.