Tahanan > Tulong sa Cash na naka-link sa Medi-Cal (CALM)

CALM Tulong sa Cash na naka-link sa Medi-Cal

Ang CALM ay para sa mga taong tumanggap Medi-Cal mga benepisyo sapagkat sila ay may edad na o may kapansanan, ngunit hindi kasalukuyang kwalipikado para sa Karagdagang Kita sa Seguridad o mga Programang Tulong sa Cash para sa mga Imigrante. Ang mga taong karapat-dapat para sa CALM ay maaaring pumili upang lumahok sa mga serbisyo sa pagtatrabaho sa pamamagitan ng Programa ng Tulong sa County ng County (CAAP) sa halip ay tumanggap ng mga serbisyong ibinibigay ng programang iyon sa pagtatrabaho. Tingnan ang Pampublikong Pagsingil ulat.

Saan Ko Mag-aaplay para sa CALM?

Maaari kang mag-apply para sa CALM sa 1440 Harrison Street Service Center

Makipag-ugnayan sa

(415) 558-1978
(415) 558-1090 (para sa impormasyon sa Intsik / Kanton)
(415) 558-1156 (para sa impormasyon sa Espanyol)