Tahanan > Hiling sa Pagdinig

Hiling sa Pagdinig

Ang mga kliyente ng mga programa ng tulong na pinondohan ng gobyerno ay maaaring humiling ng makatarungang pagdinig kung hindi sila nasisiyahan sa isang aksyon na ginawa sa kanilang kaso.

Humiling ng Pagdinig sa Estado

Ang mga kliyente ng mga programang pantulong na pinondohan ng estado at pederal, tulad ng CalWORKs, CalFresh, Medi-Cal, at Mga Serbisyo na sumusuporta sa In-Home, ay maaaring mag-aplay para sa isang administratibong patas na pagdinig kung sila ay hindi nasisiyahan sa isang aksyon na ginawa sa kanilang kaso.

Maaari kang humiling ng isang makatarungang pagdinig:

  • Sa pamamagitan ng telepono: Kagawaran ng Panlipunan ng California sa (800) 952-5253 or
  • Sa pamamagitan ng koreo: HSA Appeals Unit sa S600, PO Box 7988, San Francisco, CA 94120-7988.

Humiling ng isang pagdinig sa CAAP

Maaaring humiling ang mga kliyente ng County Adult Assistance Program (CAAP) ng patas na pagdinig upang mag-apela sa pag-iingat, paghinto o pagtanggi ng mga benepisyo o pagbawi ng labis na pagbabayad.

Maaari kang humiling ng isang makatarungang pagdinig:

  • Sa telepono:  (415) 558-1177 (24 oras) o  
  • Sa pamamagitan ng koreo: Makatarungang Pagdinig ng CAAP # WS20, PO Box 7988, San Francisco, CA 94120