Mga serbisyong tagapamahala ng kaso

Ang taga pamahala ng kaso ay tumutulong sa mga matatanda, mga taong may kapansanan, o sa kanilang mga caregiver, para makipay-ugnayan sa lahat ng mga serbisyo na maaari nilang kailanganin, upang manirahan sa kanilang mga tahanan o mga pasilidad ng pag-aalaga.

Sino ang pwedeng makakuha ng serbisyo?

Ang mga residente ng San Francisco na 60 yrs old o mas matanda, o mga indibidwal sa pagitan ng 18 at 59 anyos na may mga kapansanan, na nasa panganib ng maagang pagpasok sa institusyon, at mayroong isang mga sumusunod na kundisyon:

  • Ang kawalan ng kakayahan sa isa o higit pa sa iba't ibang gawain sa pang-araw-araw na pamumuhay, tulad ng pagkain, pagbibihis, paglipat, pagligo, pagbanyo, at pag-aayos sa sarili.
  • Ang kawalan kakayahan sa dalawa o higit pang Mga Nakatutulong na Aktibidad sa Pang-araw-araw na Pamumuhay, tulad ng pag-inom ng mga gamot, pag-akyat ng hagdanan, pagkilos sa loob ng bahay, pagkilos sa labas ng bahay, gawaing bahay, paglalaba, pamimili at iba pang gawain, paghahanda ng pagkain at paglilinis, transportasyon, telepono, at pamamahala ng pera
  • Hindi mapangasiwaan ang kanyang sariling gawain sa pakikipag-ugnayan dahil sa kawalan ng kakayahan sa damdamin o sa kamalayan o pang-unawa
  • Kawalan ng kakayahan dahil sa isang makabuluhang kaganapan o pangyayari na naganap sa loob ng nakaraang 12 buwan 

Mga serbisyong inaalok

  • Suriin ang mga pangangailangan ng kliyente at bumuo ng isang plano sa pangangalaga
  • Pahintulutan, ayusin, subaybayan, at pagtugmain ang mga serbisyo
  • Tulong sa paglabas mula sa mga pasilidad sa pangangalaga

Karagdagang impormasyon

Makipag-ugnayan sa taga pamahala ng kaso upang mai-refer ang kliyente sa (415) 355-6700.

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?