Tahanan > Mga Serbisyo > Mga Serbisyo sa Kapansanan + Pagtanda > Pangangalaga sa Bahay > Pang-emergency na Panandaliang Pangangalaga sa Bahay

Mga Serbisyo sa Kapansanan + Pagtanda Pang-emergency na Pansamantalang Pangangalaga sa Bahay para sa Mga Matatanda

Ang programang ito ay nagbibigay ng pansamantalang tulong sa loob ng bahay sa mga matatandang may edad na 60 at mas matanda na nahihirapan sa mga pang-araw-araw na gawain na hindi pang-medikal. Ang programa ay inilaan para sa mga kalalabas lamang ng ospital o lugar ng pangangalagang pang-institusyon o nasa proseso ng pag-apply para sa benepisyo ng Medi-Cal, In-Home Supportive Services (IHSS).

Mga serbisyong ipinagkakaloob:

  • Pana-panahong pagpapanatili para sa isang sambahayan, tulad ng mabibigat na paglilinis, paghuhugas ng mga bintana, pagpapanatili ng bangketa, at gawain sa bakuran
  • Magaan na regular na pagpapanatili ng isang sambahayan, kabilang ang serbisyong suporta tulad ng pag-aalis ng alikabok, pag-vacuum, paglalaba, o paghahanda ng pagkain
  • Tulong sa pangkaraniwang pangangalaga na personal ang katangian, tulad ng pagligo, pagbibihis, pangangalagang pansarili, pagpapakain, at pangkalahatang kalinisan

Karagdagang impormasyon

Tumawag sa Self-Help for the Elderly at (415) 677-7585 o mag-email sa info@selfhelpelderly.org