Mga Serbisyo sa Kapansanan + Pagtanda Serbisyong Legal

Nagbibigay ang program na ito ng mga serbisyong ligal para sa mga apela ng benepisyo, pag-iwas sa pagpapaalis ng bahay, pandaraya / isyu ng consumer, pag-iwas sa pag-abuso sa matanda, simpleng paghahanda ng mga wills, pagpaplano ng kapansanan at isulong na mga direktiba, mga isyu sa pagkolekta ng utang, mga isyu sa imigrasyon, at marami pa.

Sino ang pwedeng kumuha ng tulong?

Ang mga residente ng San Francisco na may edad na 60 at pataas o mga taong 18 yrs old or up na may mga kapansanan.

Mga serbisyong inaalok

  • Pananaliksik, payo, at pagpapayo tungkol sa mga ligal na karapatan
  • Representasyon sa harap ng mga korte, administrasyong ahensya, at iba pang mga katawan ng gobyerno
  • Tulong sa resolusyon ng hindi pagkakasundo, kabilang ang negosasyon.
  • Paglikha ng mga ligal na dokumento
  • Tulong sa pagkuha ng alternatibong ligal na tulong o iba pang naaangkop na serbisyo
  • Tekinakal na tulong sa mga tagapagtaguyod sa mga ligal na katanungan tungkol sa ligal na karapatan ng mga matatandang tao o taong may kapansanan

Mga tagapagbigay ng serbisyong legal

Asian Americans Advancing Justice - Asian Law Caucus
55 Columbus Avenue, San Francisco, CA 94111
(415) 896-1701 | advancingjustice-alc.org
Mga Wika: Cantonese, Mandarin, Vietnamese, Tagalog at iba pa

Asian Pacific Islander Legal Outreach
1121 Mission Street, San Francisco, CA 94103
(415) 567-6255 | apilegaloutreach.org/
Mga Wika: Hapon, Kanton, Tagalog, Vietnamese at iba pa

La Raza Centro Legal
474 Valencia Street, Suite 295, San Francisco, CA 94103
(415) 575-3500 | lrcl.org 
Mga Wika: Espanyol

Legal Assistance to the Elderly
1663 Mission Street, Suite 225
San Francisco, CA 94103
(415) 538-3333 | laesf.org
Mga Wika: Spanish, Cantonese, Mandarin, Russian, at Korean

Open Door Legal
4634 3rd Street
San Francisco, CA 94124
(415) 735-4124 | opendoorlegal.org

Independent Living Resource Center SF (ILRCSF)
825 Howard Street, San Francisco, CA 94103
(415) 543-6222 | ilrcsf.org

UC Hastings Medical-Legal Partnership for Seniors (MLPS)
200 McAllister Street, San Francisco, CA 94102
(415) 565-4600 | MLPS