Cash Assistance Program para sa mga Immigrante (CAPI)

Ang CAPI ay isang programa na pinondohan ng estado na nagbibigay ng buwanang mga benepisyo sa cash sa mga matatanda at matatanda na may mga kapansanan na hindi kwalipikado para sa SSI / SSP dahil lamang sa kanilang katayuang imigrante. Ang mga halaga ng pagbabayad ng CAPI ay nag-iiba depende sa katayuan sa pag-aasawa ng isang tao, kaayusan sa pamumuhay, at iba pang kita. 

Upang maging kwalipikado sa CAPI, dapat mong:

  • Maging residente ng California
  • Huwag paganahin, bulag, o maging 65+ taong gulang
  • Mag-apply para sa SSI / SSP upang maipakita na natutugunan mo ang lahat ng mga kinakailangan sa SSI / SSP, maliban sa katayuan sa imigrasyon
  • Matugunan ang mga limitasyon sa kita (tutulungan ka naming makalkula ang halagang ito)
  • Magkaroon ng mga mapagkukunan sa ibaba ng pinapayagan na $ 2,000 na limitasyon para sa mga solong indibidwal, o $ 3,000 para sa mga mag-asawa

Upang mag-apply: Tumawag sa (415) 558-4700.

Upang mapanatili ang iyong benepisyo sa CAPI: Kailangan mong i-renew ang iyong benepisyo sa bawat taon sa pamamagitan ng pagsusumite ng Report SOC 804.

Matuto nang higit pa: Manwal ng Mga Patakaran at Pamamaraan, Dibisyon 49.

Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?