Tahanan > Mga Serbisyo > Tulong sa Pinansyal > Libreng Tulong sa Buwis > Credit Family (Kreditong Pampamilya)

Libreng Tulong sa Buwis Credit Family (Kreditong Pampamilya)

Ang 2021 WFC application deadline ay Abril 18, 2022
Kung nag-apply ka at naging kwalipikado para sa credit, matatanggap mo ang iyong bayad sa WFC sa huling bahagi ng Setyembre 2022.

Mag-apply para sa WFC sa susunod na taon simula sa Enero 2023
Ang Programa ng WFC ay nag-aalok ng hanggang sa $ 250 isang taon sa mga pamilyang kwalipikado para sa pederal na Earned Income Tax Credit (EITC) o California Earned Income Tax Credit (CalEITC). Ang mga pamilyang kwalipikado para sa pareho ay maaaring makakuha ng hanggang $9,600.

Tandaan - maaari kang gumamit ng ITIN para mag-apply para sa WFC:
Ang mga imigrante na walang mga numero ng Social Security ay maaaring mag-aplay para sa WFC kung sila ay kwalipikado para sa CalEITC gamit ang kanilang Indibidwal na Taxpayer Identification Number (ITIN). Kung natutugunan mo ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado sa susunod na taon, mangyaring mag-apply sa 2023 pagkatapos mong i-file ang iyong tax return.

Ina at anak

Pagiging Karapat-dapat sa WFC

Alamin ang tungkol sa mga kinakailangan para sa pagiging karapat-dapat sa WFC.

Matuto Nang Higit pa
Immigrant Ina at Anak na babae

Proseso ng Aplikasyon ng Working Family Credit (WFC).

Kapag tinanggap ng programa ang mga aplikasyon sa Enero 2023, maaari kang mag-aplay para sa WFC sa tatlong madaling hakbang.

Matuto Nang Higit pa

Karagdagang impormasyon

Mga benepisyo para sa mga tatanggap ng WFC

  • Ang mga tatanggap ng WFC ay karapat-dapat para sa 50% bawas sa isang pankaraniwang buwanang Muni pass para sa mga may mga sapat na gulang. Mag-apply para sa isang Muni Lifeline Pass.
  • Suriin ang iyong pagiging karapat-dapat para sa maraming iba pang mga libre o may diskwento na serbisyo sa Lungsod, kabilang ang mga libreng diaper at telepono at matarik na diskwento sa mga pagpasok sa museo, mga bayarin sa utility, groseriya, at pagkain. Matuto nang higit pa at magsimulang makaipon.