Tahanan > Mga Serbisyo > Pagkain > CalFresh > Pag-aaplay para sa CalFresh

CalFresh Pag-aaplay para sa CalFresh

1

Maghanda upang mag-aplay

Tingnan ang aming pahina sa Suriin ang Iyong Pagiging Karapat-dapat para sa mga kinakailangan sa kwalipikasyon 

2

Mga paraan upang mag-apply

Mga kinakailangang dokumento:  Tingnan ang mga uri ng pagpapatunay na kakailanganin mong ibigay

3

Pagkatapos mong mag-apply

 • Magpainterbyu.
  Ang isang personal na panayam at nakasulat na pirma ay maaaring iurong sa iyong aplikasyon sa panahon ng COVID-19 .
  Kukumpletuhin namin ang proseso sa pamamagitan ng telepono, koreo, o elektronikong paraan hangga't maaari. 
 • Tumanggap ng pag-apruba o pagtanggi ng iyong aplikasyon sa loob ng 30 araw sa pamamagitan ng koreo.
  • Kailangan ng agarang tulong sa pagkain pagkatapos isumite ang iyong aplikasyon? 
   Tumawag sa (415) 558-4700 upang humiling ng Pinabilis na Serbisyo sa loob ng tatlong araw kung nakakaranas ka ng kakulangan ng kita, mga mapagkukunan, o napakataas na gastos sa pabahay.   
 • Tanggapin ang iyong EBT card sa pamamagitan ng koreo sa isang linggo kapag naaprubahan.
  Maaaring dumating ang PIN ng iyong card sa isang hiwalay na sobre. Available ang card pick-up para sa mga walang access sa isang stable na mail o telepono.
 • Hindi sumasang-ayon sa isang pagpapasiya o halaga ng benepisyo? Makipag-ugnayan sa amin. 
  Maaari kang magsumite ng apela sa pamamagitan ng pagtawag (800) 952-5253, o sa pamamagitan ng pagsulat sa Appeals Unit, PO Box 7988, San Francisco CA 94120.