CalFresh Pag-aaplay para sa CalFresh

 1. 1

  Mga paraan upang mag-apply

  Mga kinakailangang dokumento:  Tingnan ang mga uri ng pagpapatunay na kakailanganin mong ibigay

 2. 2

  Mga kinakailangan sa application

  Kasama sa tatlong minimum na kinakailangan para simulan ang iyong CalFresh application: 

  • Pangalan ng aplikante
  • Address ng sambahayan (maliban kung ang aplikante ay nakakaranas ng kawalan ng tirahan)
  • Lagda ng isang miyembro ng sambahayan na nasa hustong gulang

  Bilang bahagi ng proseso ng aplikasyon, hihilingin sa iyo na isama ang: 

  • Sinumang bumibili at naghahanda ng pagkain na magkasama
  • Lahat ng nakatira sa address, tulad ng asawa, magulang, at mga anak na wala pang 22 taong gulang

  Tingnan ang aming pahina sa Suriin ang Iyong Pagiging Karapat-dapat pahina para sa higit pang impormasyon, kabilang ang mga kinakailangan sa kita. 
  Tingnan ang mga uri ng pagpapatunay na para sa kumpletong listahan ng mga kinakailangang dokumento.
  Tandaan: Ang pagsusumite ng hindi kumpletong aplikasyon ay maaaring maantala ang proseso ng aplikasyon.

 3. 3

  Pagkatapos mong mag-apply

  • Magpainterbyu.
   Ang isang personal na panayam at nakasulat na pirma ay maaaring iurong sa iyong aplikasyon sa panahon ng COVID-19 .
   Kukumpletuhin namin ang proseso sa pamamagitan ng telepono, koreo, o elektronikong paraan hangga't maaari. 
  • Tumanggap ng pag-apruba o pagtanggi ng iyong aplikasyon sa loob ng 30 araw sa pamamagitan ng koreo.
   • Kailangan ng agarang tulong sa pagkain pagkatapos isumite ang iyong aplikasyon? 
    Tumawag sa (415) 558-4700 upang humiling ng Pinabilis na Serbisyo sa loob ng tatlong araw kung nakakaranas ka ng kakulangan ng kita, mga mapagkukunan, o napakataas na gastos sa pabahay.   
  • Tanggapin ang iyong EBT card sa pamamagitan ng koreo sa isang linggo kapag naaprubahan.
   Maaaring dumating ang PIN ng iyong card sa isang hiwalay na sobre. Available ang card pick-up para sa mga walang access sa isang stable na mail o telepono.
  • Hindi sumasang-ayon sa isang pagpapasiya o halaga ng benepisyo? Makipag-ugnayan sa amin. 
   Maaari kang magsumite ng apela sa pamamagitan ng pagtawag (800) 952-5253, o sa pamamagitan ng pagsulat sa Appeals Unit, PO Box 7988, San Francisco CA 94120.
Nahanap mo na ba ang hinahanap mo?